Alates 2008. a viib SA Innove karjääriteenuste arenduskeskus (KTK) ellu ESFi toetatud programmi Karjääriteenuste süsteemi arendamine tegevusi. Programmi põhisuunad on karjääriteenuste metoodika arendamine, karjääriteenuste osutajate koolitussüsteemi arendamine, koolituste pakkumine karjäärispetsialistidele, karjääriteenuste kvaliteedi hindamissüsteemi väljatöötamine ja elluviimine, karjääriteenuste süsteemi lõimitus ja koordineerimine ning karjääriteenuste pakkumine.

KTK on sõlminud partnerluslepingud 17 piirkondliku teavitamis- ja nõustamiskeskusega (TNK), kelle ülesanne on teha oma teeninduspiirkonnas karjääriteenused noortele kättesaadavamaks. Keskustes töötas 2009. a 27 karjääriinfo spetsialisti ja 36 karjäärinõustajat; spetsialistidest umbes pooled töötasid osakoormusega ja pooled täiskoormusega. Keskuste tegevusest moodustabki kõige suurema osa otsene teenusepakkumine noortele vanuses 7-26 eluaastat, erilist tähelepanu pööratakse üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste lõpuklasside/ -kursuste õpilastele.

Aastal 2009 pakuti keskustes karjääriteenuseid u 15% noortele vanuses 7-26 a (s.o 51 343 korral). Statistika näol on tegemist kogu aasta kokkuvõttega, teenuste osutamine sai suurema hoo sisse aga alles teisel poolaastal, kuna partnerluslepinguid oli võimalik keskustega sõlmida alles juulikuus. Siinkohal suur kiitus ja tänu partnerkeskustele, kes esimesel poolaastal osutasid karjääriteenuseid suuresti usaldusele ja keskuse töötajate missioonitundele tuginedes. Eriti tublilt paistsid teenuste osutamisega silma Põlvamaa ja Läänemaa karjäärispetsialistid.

Karjääriinfot vahendati 23 438 juhul, sh vahetu infoteenindus keskuses ja telefoni, msn´i, skype´i vahendusel saabunud infopäringud. Kõige rohkem saadi päringuid hariduse, tööturu ja elukutsete teemal, sh uuriti välismaal õppimise ja töötamise kohta. suurenes näiteks karjääriinfoloengutel osalejate arv kaks korda – üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste lõpukursuste õpilastele peetud karjääriinfo loengutel osales kokku üle 10 000 õpilase.

Karjääriinfo loengu eesmärk on aktiivõppe meetodeid kasutades tutvustada noortele haridust ja tööturgu puudutava infot ning arendada infootsingu ja hindamise oskusi.
Lisaks toimus arvukalt muid karjääriinfo vahendamise üritusi (seminarid, loengud, karjääripäevad, konkursid jne).

Karjäärinõustamist (sh korduvad nõustamised) pakuti 2009. a umbes kolm korda rohkem kui 2008. a, nõustamist sai 2009. a jooksul u 8% noortest (s.o 27 905 korral); suurenes nii grupinõustamiste kui individuaalsete nõustamiste arv.

Grupinõustamisel viiakse karjäärinõustaja juhendamisel läbi erinevaid aktiivseid tegevusi ja analüüsiharjutusi, et kujundada noores teadlikke karjääriotsuste tegemise oskuseid ning avardada noore karjäärivalikuid.
Nõustamisel osales tüdrukuid veidi enam kui poisse; erinevus tuli esile ennekõike individuaalsete nõustamiste lõikes. Lisaks üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpilastele nõustati ka tudengeid, erivajadustega noori, haridustee katkestanud noori, töötuid ja töötavaid noori.Eraldi väärib mainimist Pärnu Õppenõustamiskeskuse koostöö Noore Ema Kooliga, mille raames pakuti grupinõustamist Pärnumaa noortele emadele.

Klientide hulgas tehti rahuloluküsitlus, millele vastas u 10% teenust saanud noortest. Küsitlustulemused näitasid, et põhiliselt saadakse infot karjääriteenuste kohta karjäärispetsialistidelt või keskuste kodulehtedelt. Tänu karjäärispetsialistile on paljud noortest oma küsimusele vastuse leidnud, kolmandik neist pöörduks karjäärispetsialisti poole uuesti ja soovitaksid seda ka oma sõbrale.

Programmi raames on partnerkeskustel ülesanne teavitada oma piirkonna elanikke karjääriteenustest. Sellel eesmärgil ilmus kodulehtede vahendusel ja kohalikus meedias temaatilisi artikleid ning anti intervjuusid. Paljud keskused on leidnud head koostööpartnerid kohalike ajakirjandusväljaannete näol.

TNKd osalesid aasta jooksul ka infomaterjalide ja metoodikate loomiseks kokku kutsutud töörühmades. Nii valmisid KTK ja keskuste spetsialistide koostöö tulemusena karjääriteenuste pakkumise tõhustamiseks mitmed info- ja metoodilised materjalid. Ilmusid noortele suunatud trükised Minu esimesed (töömaailma teemal) ja Lõpetan kooli ära! (pooleli jäänud koolitee jätkamisest). Spetsialistile ilmus trükis Karjääriinfo erivajadusega noorele ning valmis grupinõustamise metoodiline juhendmaterjal seitsme näidiskava ja slaididega. Keskuste kodulehtede vormi ja sisu asja- ning ajakohastamise eesmärgil tegutsenud töörühm koostas kodulehe arendamise juhtnöörid (s.h kodulehe hindamise kriteeriumid), mille põhjal jätkub ka 2010. a kodulehtede analüüs, täiendamine ning tagasisidestamine. 2009 a Teeviidaks valmis ka Rajaleidja ja teavitamis- ja nõustamiskeskuste ühine messikontseptsioon Karjäärikohvik.
 

SA Innove karjääriteenuste arenduskeskus