Võrreldes varasemaga keskendusime senisest rohkem üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste karjääriõppe arendustegevustele. Ideeks oli muuta karjääriõpe süsteemsemaks ja kvaliteetsemaks. Lisaks karjääriõpetuse valikaine ainekavade ja õpetajaraamatute ning läbiva teema tööalane karjäär ja selle kujundamine käsitlemist toetava ideekogumiku koostamisele töötasime koostöös projekti pilootkoolidega välja ka iga kooli karjääriõppe tegevuskavad.

Pilootkoolid katsetasid karjäärikoordinaatori ametikoha võimalikke funktsioone. Tänaseks on leidnud kinnitust koolides karjääriõpet koordineeriva ametikoha vajalikkus, isegi vältimatu vajadus. Oma kogemusi rõõme ja muresid jagavad artiklites nii põhikooli, gümnaasiumi kui kutseõppeasutuste karjäärikoordinaatorid.

Töid ja tegemisi on olnud teisigi ja palju: kirjandivõistlus, kunstikonkurss Minu tulevane töö, Rajaleidja arendus, spetsialistide koolitus, koos on käinud palju erinevaid töörühmi.

Kõigest ei mahu tänases lehes kirjutama. Olgu selleks näiteks uuring, mille tulemustele tuginedes sihikindlalt edasi liigume või teenuste määratlemise töörühma töö käivitamine. Täpsemalt saate lugeda meie kodulehelt.