Karjääriõpe, karjääriinfo vahendamine ning karjäärinõustamine aitavad kaasa sellele, et inimeste valikud on tehtud teadlikult ning tuginevad asjakohasele infole. See omakorda vähendab riigi ja inimese kulutusi juhuslikele õpivalikutele; inimesed on oma võimetele ja soovidele vastavat tööd tehes õnnelikumad ja produktiivsemad ning seeläbi kasvab ka riigi majandus.

Karjääriõppe raames kujundab õpilane karjääri planeerimiseks vajalikud oskused ja teadmised ning valmisoleku elukestvaks õppeks.

Karjääriinfo on info õppimis- ja töötamisvõimalustest, ametitest ja tööturunõudlusest. Karjääriinfo vahendamise tulemusena oskab teenuse kasutaja paremini infot otsida ja hinnata selle relevantsust; samuti suureneb tema valmidus teha oma karjääri planeerimisel teadlikke kutse-, töö- ja haridusvalikuid.

Karjäärinõustamine on inimese toetamine teadlike karjääriotsuste tegemisel ja elluviimisel. Nõustaja aitab inimesel suurendada teadlikkust iseendast ja haridus- ning tööalastest valikuvõimalustest.

Karjääriteenuseid osutavad karjäärispetsialistid:

  • Koolis korraldab karjääriõpet ja selle arendustegevusi karjääriõppe läbiviija e. karjäärikoordinaator või karjääriõpetuse õpetaja. Kooli karjäärikoordinaator võib töötada nii üldhariduskoolis kui kutseõppeasutuses.
  • Tööturu- ja haridusteemalist infot loob, koondab ja vahendab karjääriinfo spetsialist. Lisaks teavitab ta avalikkust karjääriteenustest ning toetab teisi karjäärispetsialiste (karjäärinõustaja, kooli karjäärikoordinaator) karjääriinfoga.
  • Karjääriplaneerimisel toetab inimest karjäärinõustaja, kes aitab suurendada teadlikkust iseendast, hariduse ja tööturu võimalustest, püstitada eesmärke ning kavandada tegevusi nende eesmärkide saavutamiseks.

Karjääriteenuseid pakutakse Eestis nii haridus- kui tööturusektori poolt.

Noortele vanuses 7–26 eluaastat pakuvad karjääriinfot ja -nõustamist piirkondlikud Rajaleidja keskused üle Eesti.

Karjääriteenused on kättesaadavad ka üldhariduskoolides ning mitmetes kutseõppeasutustes.

Kõrgkoolide karjääriteenistused teenindavad ülikooli sisseastujaid, tudengeid ja vilistlasi. Peamised teenused on karjäärinõustamine, tööotsimise juhendamine, töö- ja praktikakohtade vahendamine.

Eesti Töötukassa osakondades töötavad karjääriinfo spetsialistid ja karjäärinõustajad. Karjääriinfo spetsialistid töötavad karjääriinfotubades, kuhu võib siseneda iga soovija ning seal juhendatakse neid töö otsimisel, aidatakse koostada kandideerimisdokumente ja valmistuda töövestluseks. Karjäärinõustamisele on võimalik minna töötukassas registreeritud töötutel ja nendel, kes on kätte saanud koondamisteate.

Karjäärialast nõu ja abi nii eraisikutele kui firmadele pakuvad ka mitmed personaliotsingu- ja konsultatsioonifirmad.

Karjääriteenuste arendamise eesmärgil on sõlmitud koostöölepe Haridus– ja teadusministeeriumi ning Sotsiaalministeeriumi vahel, milles SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskusele on antud koordineeriv roll kogu valdkonna teenuste arendamisel.

Oluline sisend arendustöösse tuleb koostööst rahvusvahelisel tasandil. SA Innove KTK osaleb partnerina Euroopa Komisjoni loodud õpirändevõrgustikus Euroguidance, Euroopa Karjääriteenuste Poliitika Võrgustikus, karjäärispetsialistide koolitusele suunatud võrgustikes Academia ja Erasmus NICE.

Täpsemalt karjääriteenuste arendamisest loe SA Innove karjääriteenuste arenduskeskuse kodulehelt. Tutvu ka Rajaleidja suunaja osas karjääriinfo spetsialisti, karjäärinõustaja ning karjäärikoordinaatori alajaotusega.

Ülevaated Euroopa riikide karjääriteenuste süsteemidest leiad Euroguidance võrgustiku kodulehelt.