Karjääriteenuste pakkumine ja koordineerimine toimub Poolas kolme ministeeriumi ning kolmanda sektori organisatsioonide poolt. On huvitav, et lisaks tavapärasele osalusele haridus- ja tööministeeriumi näol on eraldi roll kaitseministeeriumil.

Täpsemalt näeb tööjaotus ministeeriumide vahel välja alljärgnevalt:
 

 • Haridusministeerium korraldab karjääriteenuseid lastele ja õppivatele noortele. Lisaks vastutab ministeerium psühholoogilise ja pedagoogilise abi eest ning tagab, et õpilastele karjäärivalikute kujundamiseks jagatav info oleks vastavuses tööturu ning haridusvaldkonna trendidega. Kindlustamaks seda, et noored on karjääri planeerimisel varustatud piisava hulga teadmistega oma võimalustest, on seadusandluses sätestatud nõue teatud hulgale kohustuslikele tundidele, mida karjäärispetsialistid haridusasutustes peavad läbi viima. Koolide ülesanne on luua erinevatel haridustasemetel koolisiseseid süsteeme karjääriteenuste pakkumiseks; seejuures on rõhk aktiivsetel töömeetoditel.
 • Töö- ja Sotsiaalministeerium korraldab karjääriteenuseid täiskasvanutele ja sotsiaalses tõrjutuses olevatele noortele. Ministeeriumi tööturu osakond koordineerib lisaks nõustamisele ka karjääriinfot puudutavat. Tööturuteenuste osas on karjäärinõustamine üks neljast põhilisest aktiivsest tööturumeetmest, mida tööbüroode kaudu osutatakse.
   
 • Riigikaitse valdkonnas korraldab Kaitseministeerium endiste ja praeguste professionaalsete sõjaväelaste nõustamist. Eesmärk on toetada nende (taas)integreerumist avatud tööturule või ettevõtlusega alustamist.
   
 • Kolmanda sektori organisatsioonide ringi moodustavad karjäärikeskused jt ühendused, mis pakuvad karjääriteenuseid. Paljud haridusasutused värbavad karjäärinõustajaid, kes nt aitavad õpilastel valida endale välja sobilikke täienduskursusi.

Poola ja Eesti verstapostid
Nagu tõi välja hiljutine CEDEFOP-i võrdlusanalüüs Euroopa elukestva nõustamise poliitikate arendamisest ja tuleviku väljavaadetest (vt täpsemalt lk 8), on riigid väga erineval tasemel. Huvitav on kõrvutada kahe riigi reformide kulgemist – mis aspekte, millises järjekorras on oluliseks peetud.
 

Reform

Poola

Eesti

Karjääriteemade kohustuslik käsitlemine läbiva teemana üldhariduse õppekavas.

2009

1996

Õigus värvata kooli personali töötajaid, kes tegelevad karjäärialase nõu pakkumisega.

2009

1996

Karjääriteenuste aruteluplatvormi / koostöökogu loomine.

2007

2009

 
Lisamaterjal: vt Description of guidance system in Poland, bit.ly/qerAre


Poola karjääriteenuste süsteemi tutvustus

Trükis annab hea ja lühikese ülevaate karjääriteenuste süsteemist Poolas. Käsitleb järgmisi aspekte:

 • kes vastutab teenuste pakkumise eest erinevatele sihtgruppidele,
 • millised õigusaktid reguleerivad valdkonda,
 • milliseid karjääriteenuseid pakutakse,
 • karjäärispetsialistide koolitussüsteem ja eetikakoodeks,
 • organisatsioonid, ühendused ja koostöövõrgustikud valdkonnas.

 

 
Margit Rammo, SA Innove KTK juhataja

Kerstin Holland, Sotsiaalministeeriumi tööturu osakonna nõunik