• Kutseeksamid jätkuvad

 • Uued võimalused kutseõppes

  „Eesti kutseharidussüsteemi arengukava aastateks 2005-2008“ on ühe eesmärgina välja toonud õppe kättesaadavuse tagamise kõigile soovijaile. Paindlike õppeliikide- ja vormide kooli- või töökohapõhine rakendamine on samm eesmärgi saavutamisele lähemale. („Kutseõppeasutuse seaduse muudatus 01.06.2006“)

 • Karjääriplaneerimisest haridusfoorumil

  10. augustil 2006 toimus Pärnus Eesti Haridusfoorumi eelfoorum ”Õpetaja, aita oma õpilast karjääriplaneerimisel!”. Osalejate ring oli lai, hõlmates lisaks karjääriteenuste pakkujatele ka omavalitsuste esindajaid, haridusametnikke, lapsevanemaid, õpilasi.

 • Uus noorte teabe- ja nõustamiskeskus

  11. augustil avati Tallinna ja Harjumaa noorte teabe- ja nõustamiskeskus. Keskus on Tallinna Noorsootöö Keskuse osakond ning teeb tihedat koostööd Tallinna noorte infokeskusega ja teiste teabe- ja nõustamiskeskustega. Keskuse põhieesmärgiks on teavitamis- ja nõustamisteenuse pakkumine Tallinnas ja Harjumaal. Teabe- ja nõustamiskeskus lähtub oma töös Tallinna Noorsootöö Keskuse arengukavast, Tallinna noorsootöö arengusuundadest, Noorsootöö strateegiast 2006-2013 ja Euroopa Noorteinfo Harta põhimõtetest.

 • Uudiseid Viljandimaalt

  1. augustil alustas Viljandimaa Noortekeskuses tööd uus karjäärinõustaja Liina Valt. Liina on psühholoogi taustaga noor inimene, kes täitis mõned kuud tühjalt seisva augu Viljandimaa karjäärinõustamise maastikul. Liinaga saab ühendust telefonidel 433 3994 ja 5551 0065 või e-posti teel liina.valt@vanker.ee

 • Edusammud koostöökogu loomisel

  Karjäärituule 8. numbris ilmus artikkel, mis tutvustas karjääriteenuste koostöökogu loomise ideed. Järgnevalt saab lugeda meie suvistest tegemistest.

 • Kutsehariduse õppekavade õppesisud ja nende eesmärk

  Tööjõu paindlikkust, toimetulekut ja elukestvat õpet tagav haridussüsteem ning selle sisu on üks Euroopa Liidu prioriteetidest. Eesti kutseharidussüsteemi arendamise oluliseks alusdokumendiks on „Eesti kutseharidussüsteemi arengukava aastateks 2005-2008”, milles deklareeritakse vajadust korrastada õppekavade süsteemi ning kaasajastada õppekavade sisuline pool.

 • Kas koolist saab õpilane vajaliku ettevalmistuse edasisteks karjäärivalikuteks?

  10. augustil toimus Pärnu Kutsehariduskeskuses Eesti Haridusfoorumi Pärnu eelfoorum „Õpetaja, aita oma õpilast karjääriplaneerimisel!”. Oma ettekandes „Kas kooli kaudu saab õpilane vajaliku ettevalmistuse edasiste õppimis- ja töötamisotsuste tegemiseks?” keskendusin Pärnumaale.

 • Töötaja karjäär vajab nõustamist

  Iga inimene võib ühel päeval silmitsi seista töö- või elumuutustega, otsida rakendust omandatud teadmistele, tahta senisest tulemuslikumalt kasutada isiksuslikke ressursse, saada täienduskoolitust või õppida uut eriala. Sellisel puhul vajab ta tihti asjatundlikku inimest, kellega teemat arutada.

 • Tänane tööturu olukord ja väljavaated tulevikuks

  Eestis on viimaseid aastaid iseloomustanud jätkuvalt kiire majanduskasv, mis tuleneb nii sisenõudluse suurenemisest kui ka ekspordi kasvust. Sisenõudluse suurenemine on teatud osas tingitud hõivatute arvu kasvust, millele on oluliselt kaasa aidanud rõhuasetus aktiivsetele tööturumeetmetele.

 • Meenutusi sotsiodünaamilise nõustamise konverentsilt

  17.-19. mail toimus Soomes Jyväskyläs 4. sotsidünaamilise nõustamise konverents, mis kandis alapealkirja “Crossing lines, broadening minds”. Korraldajaks oli põhjamaade võrgustik, mis koondab prof Vance Peavy jüngreid, sotsiodünaamilise nõustamise edasiarendajaid. Seminarist võtsid osa Soome, Rootsi, Taani, Norra, Läti ja Eesti esindajad, kusjuures Eesti, Läti ja Norra liitusid selle võrgustikuga esmakordselt. Konverentsil peeti loenguid sotsiodünaamilisest nõustamisest, selle arengust, ajaloolisest taustast ning tänapäevastest vormidest. Väikestes rühmades tehti sotsiodünaamilises nõustamises kasutatavaid ülesandeid ja harjutusi.

 • Teabekeskus muutuste tuules

  Alates sügisest jätkab Karjäärinõustamise Teabekeskus karjääriteenuste valdkonna edendamist pisut uuenenud koosseisus.