• VÕTA – abi karjääriplaneerimisel

  29. mail korraldavad TÜ Avatud ülikooli keskus ja Karjäärinõustamise Teabekeskus seminari kõigile neile, kes on huvitatud karjääriteenuste arendamisest ja VÕTA võimaluste kasutamisest karjääriplaneerimise toetamisel.

 • Academia 2007 levitussemiar

 • Konverents Itaalias

 • Karjääriteenused töötavale inimesele

 • Rahvusvahelised uudised IAEVG

  IAEVG (International Association of Educational and Vocational Guidance) annab kolm korda aastas välja elektroonset ajalehte Newsletter, peatoimetaja on dr Peter Plant. Ajaleht asub veebiaadressil www.iaevg.org.

 • Uut Teabekeskuse kodulehel

  Kes Karjäärinõustamise Teabekeskuse kodulehte külastab, on kindlasti sisulisi uuendusi märganud.

  Ajalehe Karjäärituul otsingut saab nüüd teha nii enda valitud märksõna järgi kui ka autori, aasta või etteantud teema järgi. Et otsitavat sõna artiklis kergem märgata oleks, on see markeeritud punasega.
   

 • Karjääriteenuste-teemalisi meediakajastusi 2007. aasta alguses

  Õpilastel probleeme karjääriinfo leidmisega
  Ettekujutus karjäärinõustamise teenusest on paljude õpilaste ja täiskasvanute jaoks üsna hägune. Üle poole õppuritest ja tudengitest ei tea, kust karjääriinfot otsida. Valikute tegemisest räägivad Karjäärikeskuse nõustajad.
  Äripäev 19.01.2007

 • Kutsealamapid ja ametikirjelduste andmebaas – infoallikad ja töövahendid karjäärispetsialistile

  5. ja 6. märtsil toimus AS Eesti Posti majas ESFi poolt kaasrahastatava Tööturuameti ja SA Innove koostööprojekti Kutse- ja õppevalikuid toetavate infomaterjalide koostamine ja levitamine raames kaks koolitusseminari Tööturuameti ning noorte teavitamis- ja nõustamiskeskuste karjäärispetsialistidele.

 • Õppevisiidil Šotimaal

  26.-28. veebruaril toimus maakondlike noorte teavitamis- ja nõustamiskeskuste töötajate õppevisiit Šotimaale. Eestist osales õppevisiidil 12-liikmeline delegatsioon, kuhu kuulusid noorte teavitamise ja nõustamise spetsialistid Tallinnast, Tartust, Pärnumaalt, Põlvamaalt, Raplamaalt, Saaremaalt, Hiiumaalt, Ida-Virumaalt, Jõgevamaalt ja Valgamaalt.

 • Ajateenistuskohustust peab arvestama

  Carol Merzin, Kaitseressursside Amet

  Ajateenistuskohustuse poolt ja vastu diskuteeritakse üsna elavalt. Täna on aga üheselt selge, et aastani 2010 kehtib üldine ajateenistuskohustus.

 • Kõverail teil liiguvad head asjad oma eesmärgile

  31. detsembril 2006 lõppes TTG karjäärikeskuse projekt Kutsesuunitlustöö arendamine Tallinna üldhariduskoolides, mis sai teoks tänu karjäärikeskuse töötajate innovaatilistele ideedele ja Tallinna Haridusameti omafinantseeringule. Projektil oli kaks eesmärki: karjäärikeskuse teenuse laiendamine ja kutsesuunitlustöö lõimimine.
   

 • Eesti Maaülikooli loomakliinik

  Paar nädalat pärast õpingute alustamist veterinaarmeditsiini erialal Eesti Maaülikoolis, seab loomi armastav, loodusest ja teadusest huvituv ning vastutus- ja kohusetundlik noor inimene oma sammud maaülikooli loomakliinikusse. Alguse saab kuus aastat kestev praktiliste ja teoreetiliste oskuste omandamine suur- ja väikeloomakliinikus, et ülikooli lõpetanu saaks rakendada end kas praktiseerivas meditsiinis, teadustöös, uurimisgruppides või veterinaarseadusandluses.

 • Tartu Kutsehariduskeskuse Info- ja Karjäärinõustamiskeskus muutuste teel

  Tartu Kutsehariduskeskuse (TKHK) Info- ja Karjäärinõustamiskeskus (IKNK) liigub uute tuulte voolus – 2006. aasta septembrist on muutunud nii keskuse nimi, struktuur, asukoht kui ka tegevussuunad.

 • Uued tuuled Tallinna infotöö maastikul

  Tallinna noorte infokeskuse (taninfo) peamiseks ülesandeks on piirkonna noortele asjakohase info vahendamine.

 • Uued trükised

  Erivajadustega lapse ja noore toetamise võimalusi hariduse omandamisel. Kogumiku sihtrühmaks on koolieelsete lasteasutuste, koolide ja kutseõppeasutuste õpetajad ning kõrgkoolide õppejõud. Kõne all on laste ja noorte erivajadused, nende õpingute ja arengu toetamise võimalused. Trükist saab tellida kirjastusest Argo (tel 688 8682). Küsimuste korral võib pöörduda kogumiku koostaja luule Tiirmaa poole: Luule.Tiirmaa@ekk.edu.ee