• Karjääriõpe – täna ja homme

  Karjääriõppe arendustegevustes oleme seni lähtunud 2005. a tehtud üleriigilise karjääriteenuste valdkonna uuringu tulemustest. 2009/2010 õppeaasta lõpus korraldasime valikulise küsitluse programmis „Karjääriteenuste süsteemi arendamine” osalevate pilootkoolide õpilaste hulgas.

 • Mentorprogrammist

  Mentorprogrammist räägivad  KTK karjääriõppe spetsialist Tiina Trampärk ja Tartu KHK Info- ja Karjäärinõustamiskeskuse karjäärinõustaja Reet Jakobson.

 • Karjääriteenused õigusruumis

  Viimastel aastatel on üha teravamalt tunnetatud noortele karjääriteenuste pakkumise vajalikkust ning seeläbi ka hariduse, majanduse ja tööturu vaheliste seoste tugevdamist. Praegune karjääriteenuste osutamise ja arendamise süsteem tugineb mitmele õigusaktile.

 • Täienduskoolituse tugi riikliku õppekava läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine” käsitlemiseks

  Uutes riiklikes õppekavades sisaldub rõõmustavalt palju otseselt või kaudselt karjääriõppega seonduvat: läbiv teema „Elukestev õpe ja karjääriplaneerimine“, valikaine „Karjääriõpetus“, RÕK-is toodud soovitused, selgitused ja nõuded õpikeskkondadele, karjääriõppe korraldamist toetavad metoodikad jne.

 • Kvaliteedikäsiraamatud karjääriteenuste kvaliteedi tõstmise teenistuses

  Kõrge kvaliteediga teenuste osutamiseks on vaja kokku leppida ühistes teenuse osutamise põhimõtetes, milles on fikseeritud kvaliteedi tase ja kvaliteediindikaatorid, mis näitavad kvaliteedi tulemusi. Põhimõtete all peetakse silmas nii üldiseid teenuse pakkuja väärtusi kui tegevuspõhimõtteid, mis tuleb hea tava järgi ka dokumenteerida. Üldised põhimõtted ja tegevusjuhised pannakse kirja kvaliteedikäsiraamatusse.

 • Esmakordselt tunnustati aasta karjäärispetsialiste

  SA Innove karjääriteenuste arenduskeskus kuulutas kevadel välja konkursi „Aasta karjäärispetsialist“. Konkursi eesmärk oli tõsta esile neid karjäärispetsialiste, kes olid 2009. aastal aktiivselt valdkonda arendanud ja seda avalikkusele tutvustanud, algatanud koostööd piirkondlikul või riiklikul tasandil, toetanud ja juhendanud algajaid karjäärispetsialiste, tegelenud enesearendamisega ja kasutanud omandatut edukalt oma töös.

 • Omamoodi tutvumine kodukoha ettevõtetega

  Põltsamaa Ühisgümnaasiumi missioon on olla heade eelduste looja. Karjääriõppe kaudu tahame oma kooli noortele pakkuda võimalikult head lävepakku, millest üle astudes noored teavad või aimavad kelleks saada, kuhu minna ja kuidas oma eesmärke saavutada.

 • Koostöö koolidega – Läänemaa kogemus

  Läänemaa Laste ja Noorte Nõustamiskeskuse koostöö oma maakonna koolidega on välja kujunenud pika aja jooksul. Alguses kobasime rohkem pimeduses, nüüdseks on asjad enam-vähem paika loksunud – oleme vastastikku üksteisega harjunud, teame, mida koolid meilt ootavad ja millised on meie võimalused nende vajadustele vastata. Keerulisemaks teeb meie koostöö endiselt asjaolu, et otseselt karjäärikoordinaatoreid meie maakonna koolides hetkel ei ole ja ka meie nö kontaktisikud paljudes koolides vahetuvad kiiresti.

 • Karjääriõpe – kas ainult koolilapsele?

  Karjääriõpetuse tundide tegeliku kasuteguri kujunemisel on (paha)tihti kaalukeeleks lapsevanemad, kes asjakohast pädevust omamata kipuvad noorte valikuid suunama ja mõjutama neid omaenese tarkuse, tõekspidamiste, täitumata unistuste või kinnisideede alusel.

 • Karjäärispetsialistid käivad ja kogevad

  Igal kevadel käivad karjäärispetsialistid Euroopas „õpirändamas”. Alates 1992. a on Euroguidance-keskused (*) pakkunud Academia projekti kaudu võimalust ühe nädala vältel tutvuda mõne Euroopa riigi hariduse ja tööhõive süsteemidega ning karjääriteenuste korraldusega; osalejad saavad ülevaate peamistest töömeetoditest, abivahenditest, uuendustest jms.

 • Uued trükised

  SA Innove karjääriteenuste arenduskeskusel on ilmunud kaks uu trükist.