• Karjääriteenuste pakkumine ESF programmi „Karjääriteenuste süsteemi arendamine” raames 2011. aastal

  2011. a jätkas SA Innove ESF programmi „Karjääriteenuste süsteemi arendamine” raames karjääriteenuste osutamist koostöös 17 teavitamis- ja nõustamiskeskuse ehk Rajaleidja keskusega. Lisaks ESF-toetusele rahastati karjääriteenuste osutamist riigieelarvelise eraldise näol Eesti Noorsootöö Keskuse kaudu.

 • Karjääriõpetuse õpetajale

  Karjääriõpetus on väga õppijakeskne ja individuaalset lähenemist võimaldav õppeaine. Oluline on märgata ja toetada igat õppijat, luua igaühe individuaalsusega arvestavad õppimis- ja arengutingimused. Õpetajale võib-see olla veidi keeruline, samas aga põnev väljakutse.

 • Ühised suunad valdkonna arenguks

  Karjääriteenuste terviklikuks arendamiseks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks töötab SA Innove koostöös partneritega välja kontseptsiooni aastani 2020.

 • Tagasiside 2011. a pakutud karjääriteenuste kohta

  2011. a alustati tagasiside kogumist karjäärikeskuste klientidelt nende nõustamiskogemuse kohta varasemaga võrreldes erineval viisil. Karjäärikeskuste poolne tagasiside kogumine ja selle esmane analüüs asendus internetipõhise küsitlusega karjäärikeskuste spetsialistidega eelneval kuul kokku puutunud noorte seas.

 • Parim partnerkeskus 2011 – Karjääripõld OÜ Saaremaa

  SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskus valis programmi „Karjääriteenuste süsteemi arendamine“ raames tegutseva 17 Rajaleidja karjäärikeskuse hulgast välja parima partnerkeskuse.

 • Koolid on õppenõustamiskeskuste teenustega rahul

  Kui küsida, mida tähendab õppenõustamine, oleks kõige lihtsam selgitus ilmselt selline: see on lapse arengu ja kasvamise toetamine. Kui lapsel on probleeme õppimisega ja mure juba nii suur, et kannatavad suhted klassis ja kodus ning vanemate ja õpetajate teadmised-oskused last aidata on lihtsalt otsa saanud, siis õppenõustamiskeskusest saab ikka abi.

 • Selgusid 2011. a parimad karjäärispetsialistid

  Juba kolmandat aastat andis SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskus üle tunnustusauhinnad 2011. a tublimatele karjäärispetsialistidele.

 • Kutsekeel.ee – uks erialakeele juurde

  MISA hallatav võrguleht kutsekeel.ee koondab erialakeele ning kutse õppimiseks ja õpetamiseks loodud materjale alates 2008. a. Turu-uuringute AS tegi MISA tellimusel 2011. a detsembris võrgulehe kutsekeel.ee tuntuse ja kasutatavuse kohta uuringu, millest selgus, et leht on selle peamisele sihtrühmale – kutsekoolide õpetajatele – suureks abiks erialakeele õpetamisel. Varasemate uuringute põhjal peab eestikeelse erialakirjanduse olemasolu koolis piisavaks vaid kolmandik eriala ainete õpetajatest.