Enamikel juhtudel on keeleline ettevalmistatus eeliseks õpirändes osalemisel. See võimaldab muuta sulandumisprotsessi efektiivsemaks ja seeläbi suurendada õpirändest saadavat kasu.

Siiski ei ole keelelise ettevalmistuse kohta võimalik anda mingeid kindlaid juhiseid – tuleb arvesse võtta iga üksiku osaleja vajadusi ja lähtuda eesmärgi täitmiseks vajalikest ressurssidest. Keelelise ettevalmistuse tagamine ei ole karjäärispetsialisti ülesanne – selle eest hoolitsevad keeleõpetajad või teised kompetentsed isikud. Kui tegu on individuaalselt organiseeritud õpirändega, mitte õppeasutuse koostatud programmiga, võib info vahendamine ja nõustamine ettevalmistusfaasis sisaldada ka keelelise ettevalmistuse vajaduse hindamist ja kursustele suunamist või iseseisvaks õppimiseks mõeldud materjalide soovitamist.

Hea keeleoskus tähendab rohkem kui head lugemis- ja kirjutamisoskust antud keeles. Väga oluline on hea arusaamine kõnekeelest. Konkreetne õppeasutus või praktikakohta pakkuv tööandja võib nõuda õpirändurilt erialase terminoloogia tundmist. Vastuvõttev organisatsioon peab mõistma ja arvestama mitme asjaoluga.

Noorele põhjalikum lugemine nõutava keeleoskuse kohta.