Karjäärinõustamises võib rääkida kolmest sünnist või algusest.

Esimene leidis aset 20. sajandi alguses koos Frank Parsons’i kirjutistega, teine algas peale sõda ning arenes edasi koos akadeemilise psühholoogia ja nõustamisega. Praegu oleme kolmanda alguse keskel. See tähendab, et jätkuvalt püütakse leida muutunud maailmale ja töömaailmale kohast nõustamise filosoofiat ja metoodikat, vaieldakse töö rolli üle inimeste elus, diskuteeritakse karjäärinõustajate oskuste ja teadmiste üle. Üha rohkem räägitakse karjääriplaneerimisest kui eluplaneerimisest, üha laiemaks muutub karjääri­nõustamise võtteid kasutatavate inimeste hulk – ühest küljest ei peeta enam tingimata vajalikuks, et nõustajal on klassikaline psühholoogiharidus ja teisest küljest kasutavad neid võtteid ka nende ametikohtade esindajad, kes otseselt pole nõustajad, kuid puutuvad inimestega palju kokku (näiteks juhid).

Maailmas muutub aina populaarsemaks sotsiodünaamiline nõustamine kui postmodernistlikule maailmale kohane, kuid kasutusel on suuremal või vähemal määral lähenemisi eelmistest paradigmadest. Palju mõjutab karjääri­nõustamisele esitatavaid ootusi ja nõudmisi ning sellega kaasnevat mõtteviisi ja lähenemist tsentraalne (konkreetse riigi poolt) reguleeritus (seadusandlus, rahastamine jne). Riigiti võib see olla väga erinev. Samas püütakse leida ka ühendavat silda klassikalise ja „uue“ nõustamise vahel (Chen), julgustatakse inimesi loobuma teoreetilisest planeerimisest ja selle asemel praktilise järeleproovimisega tegelema (Herrera) jne. Siiski võib oletada, et neljanda paradigma või karjäärinõustamsie sünnini on veel aega.

 

Peamine kasutatud kirjandus

Jamnes, P.; Savisaar, K. (koostajad, 2004). Tekste karjäärinõustamisest. Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove, Karjäärinõustamise Teabekeskus.

Jamnes, P. (2000). Trends in Estonian career counselling in the light of societal transformation and constructive framework. Tallinna Ülikooli magistritöö, avaldamata käsikiri.

McMahon, M.; Patton, W. (ed., 2006). Career Counselling. Constructivist approaches. Routledge Taylor & Fracis Group, London and New York.

Peavy, R.V. (2002). Sotsiodünaamiline nõustamine. Abiks praktikule. SA Eesti Kutsehariduse Reform.

Savickas, M.L.; Walsh, W.B. (ed., 1996). Handbook of Career Counselling Theory and Practice. Davies-Black Publishing, Palo Alto, California.

Vähämöttönen, T. (1998). Refraiming Career Counselling in Terms of Counsellor-Client Negotiations. An Interpretive Study of Career Concepts and Practice. University of Joensuu Publications in Social Sciences N:o 34.

Teemakohased lingid
NGRF: Theory for guidance practice
Biography: Frank Parsons
Developmental Theories
Overview of Career Development Theory
SocioDynamic Counselling: A Constructivist Perspective