• Formaalõpe toimub enamasti koolikeskkonnas ning on õppekavade alusel organiseeritud; eesmärgistatud ja seda viivad läbi spetsiaalse ettevalmistuse ja kvalifikatsiooniga õpetajad. Õpieesmärgid seatakse enamasti väljastpoolt, õppimisprotsessi jälgitakse ja hinnatakse. Formaalõpe on kuni teatud taseme või eani kohustuslik. Tavaliselt lõpeb see tunnistuse saamisega.
  • Informaalne õpe on õppija seisukohast lähtudes eesmärgistamata õppimine, mis toimub igapäevaelu situatsioonides (nt perekonnas, töökohas, vabal ajal jne). Õppe tulemused ei ole enamasti õppijale kohe nähtavad.
  • Mitteformaalne õppimine leiab aset väljaspool kooli ning on ette võetud teadlikult, eesmärgiga end arendada. Lisaks iseloomustab seda: võib toimuda väga erinevates keskkondades (nt looduses), mille puhul õpetamine ja õppimine ei pruugi olla ainuke ega peamine otstarve; läbiviijad võivad olla nii professionaalsed koolitajad kui ka näiteks vabatahtlikud või omaealised.

Neid mõisteid selgitab ka video: kolm õppimise vaala (Euroopa Noored)

Kasutatud allikad
SA Archimedes
Mitteformaalne.ee
Joonise ikoonid: www.iconarchive.com