Juba teist aastat tunnustas SA Innove KTK karjäärispetsialiste ja jagas välja tunnustusauhinnad konkursi „Aasta karjäärispetsialist“ parimatele. Konkursi eesmärk on tõsta esile, tunnustada ja tutvustada üldsusele karjäärispetsialiste, kes on karjäärivaldkonnas aasta jooksul silmapaistvalt tegutsenud ning nende töö on olnud märkimisväärne ja oluline karjääriteenuste edendamisele.

Sel aastal esitati konkursile kokku 17 kandidaati, neist 4 karjäärikoordinaatorit, 5 karjääriinfo spetsialisti ja 8 karjäärinõustajat. Valituks osutusid: Toivo Ärtis, Kambja Põhikooli karjäärikoordinaator, Julia Šarapova, Tartu Kutsehariduskeskuse Info- ja Karjäärinõustamiskeskuse (Tartumaa Rajaleidja keskus) karjääriinfo spetsialist ning sama keskuse karjäärinõustaja Reet Jakobson.


Vasakult: Reet Jakobson, Martin Medar, Julia Šarapova, Toivo Ärtis

Lisaks anti eritunnustus kahele tublile karjäärispetsialistile pikaajalise panustamise eest valdkonna arendamisse. Marike Uusjärve Rapla Vesiroosi Gümnaasiumist tunnustati karjääriõppe arendamise eest ja Ele Linderit Tartu Kutsehariduskeskuse Info- ja Karjäärinõustamiskeskusest loova ning mitmekülgse panustamise eest karjäärinõustamise arendamisse.

***

  • Aasta karjäärinõustajal Reet Jakobsonil on väga hea juhtimisoskus, mis avaldub tema võimes inimesi motiveerida ja kaasata ürituste korraldamisse. Eelmisel aastal korraldati tema algatusel kümme erinevat üritust, millest võttis osa 2617 inimest. Karjäärinõustajana kasutab ta oma töös mitmeid erinevaid meetodeid ja tagasiside tema tööle on väga positiivne. Reet on usaldusväärne, motiveeritud, aktiivne ja positiivselt häälestatud. Tema eestvedamisel alustas tööd karjäärikoordinaatorite ainesektsioon Tartu linnas. Ainesektsiooni ühistegevuse kaudu saavad karjäärivaldkonna vastu huvi tundvad inimesed mõtteid vahetada ja ennast valdkonnaga paremini kurssi viia. Reet on väga aktiivne koostöös ka teiste karjäärispetsialistidega üle Eesti, osaledes erinevates töörühmades, koolitades noori spetsialiste või juhatades mentorina karjäärikoordinaatoreid.


     
  • Aasta karjääriinfo spetsialisti Julia Šarapova omadusteks on töökus, põhjalikkus ja oskus noortega suhelda. Tema vastutab keskuses kommunikatsiooni toimimise eest – Julia teeb koostööd kooli karjäärikoordinaatorite, keskuse karjäärinõustajate ja ettevõtetega, haldab kodulehte ning suhtleb meediaga. Julia töö tulemusena on Tartu Kutsehariduskeskuse Info- ja Karjäärinõustamiskeskusel (ehk Tartumaa Rajaleidja keskusel) uus koduleht, karjääriraamatukogu elektrooniline kataloog ning hea ürituste ja teenuste meediakajastus nii raadios kui ka trükiajakirjanduses. Julia oskus kohaneda kiiresti publiku soovide ja vajadustega on vaid üks tema paljudest tugevustest.


 

  • Aasta karjäärikoordinaator Toivo Ärtis on Kambja põhikoolis karjääriõppe korraldamisega tegelenud juba 10 aastat. Nende aastatega on ta koolis saavutanud olukorra, kus klassijuhatajad ja aineõpetajad peavad kõiki noorte tulevikuvalikuid puudutavaid tegemisi (õppekäigud, kohtumised, mitmesugused võistlused jms) väga oluliseks. Ka lapsevanemaid on ta karjääriteenustest teavitanud lastevanemate koosolekutel ning on valmis karjäärikoordinaatorina osalema arenguvestlusel, kui seda soovitakse. Toivo on oma kogemusi ja häid ideid ka teistele alati jaganud, olgu siis teistele pilootkoolidele mentorina Innove KTK moodustatud õppekava läbiva teema töörühma juhina, Kambja valla ajalehe Koduvald veergudel või sellesama ajalehe vahendusel.


Tunnustatud karjäärispetsialistid juhi silmade läbi


Mul on väga hea meel, et just minu kolleegid said nii suure tunnustuse osaliseks. See on tunnustus kogu Tartu KHK Info- ja Karjäärinõustamiskeskuse meeskonnale, sest töökeskkond ja kollektiiv on tähtsad tegurid, mille toel on võimalik tö ötajate areng ning püstitatud eesmärkide saavutamine.

Iseloomustades aasta karjäärispetsialistideks tunnustatud töötajaid, võin öelda, et tegemist on tõeliselt säravate isiksustega, kes on oma arengusse palju panustanud ja on end üles töötanud ning usuvad, et head tulemused sünnivad hingega töötades. Ülemusena ei ole nendega alati just kerge, aga ei peagi olema. Töötajate arenedes pean ka mina arenema ning panustama rohkem andekate inimeste motiveerimisse.
Keskuse juhatajana tunnen uhkust, et saan töötada meeskonnas, mille sünergia ja loovus võimaldavad arendada kogu karjääriteenuste valdkonda.

Martin Medar, Tartu KHK Info-ja Karjäärinõustamiskeskuse juhataja ehk Tartumaa Rajaleidja keskus