Tripod Grupp OÜ eestvedamisel toimus 29. aprillil konverents „Kooli roll õpilase karjääri kujundamisel”, kus arutati – kui palju ja kuidas saaks kool õpilasi nende edasise elutee kujundamisel toetada. Konverentsil kohtusid koolide, õpilaste, lapsevanemate, samuti SA Innove ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad.

Pärast konverentsi palus SA Innove karjääriteenuste arenduskeskus erinevatel osapooltel kirjeldada oma ootusi koolile noorte karjääri kujundamisel.

  • Toomas Laigu, Eesti Õpilasesinduste Liidu avaliku poliitika juht

Õpilaste jaoks on karjääriteenuste osutamine muutunud väga oluliseks teemaks. Kool on koht, kus õpilane veedab kõige rohkem tunde oma ärkveloleku ajast. Seda peavad koolid ära kasutama ning riik saab kooli kasutada vahendina õpilaste karjääriplaneerimise toetamisel. Õpilaste nõustamine mitmekümne kilomeetri kaugusel ja täiesti võõras keskkonnas ei toimi. Kindlasti ei ole vähem olulisem ka karjääriõpetus põhikooli 8nda ja gümnaasiumi 11nda klassi õpilastele, sest praktilised teadmised ja teadlik infootsing ei tule iseenesest. Läbiv teema on olnud õppekavas juba aastaid – kuidas me seda reaalselt ellu viime on aga oluline küsimus, millega peame tegelema. Vaid koostööd tehes suudame midagi muuta.

  • Marju Põld, Karjääripõld OÜ Saaremaa karjäärinõustaja

Hea haridus ja head spetsialistioskused on elus kindlasti väga vajalikud. Haridusliku ettevalmistuseta ei tule karjääri loomisest suurt midagi välja; kuid vaid heast haridusest ei piisa. On kindlaks tehtud, et eduka ja õnneliku elu loomisel vaid 15% oleneb ettevalmistusest ehk tehnilisest treeningust. Ülejäänud 85% oleneb isiksuslikest omadustest ‒ kui juba kord on õnnestunud tungida töömaailma oma haridusliku ettevalmistuse, tehnilise treenituse ja tubliduse varal, siis määravad inimese edu ja ebaedu harilikult tema enda isiksuslikud omadused, hoiakud, uskumused, algatus, põhjalikkus, suhtlemisoskus, analüüsivõime, eneseregulatsiooni oskus jne. Iga kool ja iga õpetaja peaks teadlikult jälgima lisaks õppetöö läbiviimisele ja õppekavade täitmisele ka seda, milliseid hoiakuid, uskumusi ja väärtushinnanguid nad noortele kaasa annavad ning mida saaks koolis teha veel paremini ja rohkem, et noorest kujuneks isiksus, kes on võimeline endale edu ja õnne looma.

  • Kadri Korjas, Eesti Töötukassa peaspetsialist

Kõige olulisem on see, et noor tunneks iseennast ja suudaks ennast analüüsida; et ta mõistaks, mis on tema huvid, oskused ja tugevused ning ka arenguvajadused. Teiseks on tähtis koguda võimalikult palju infot eri allikatest. Kui noor on jõudnud selgusele, mis valdkonnas ta tahaks edasi liikuda, siis on oluline välja uurida, mida ta selleks tegema peab – kus ta peab edasi õppima, kas otsima praktikavõimalusi, minema töövarjuks või vabatahtlikuks. Tundes iseennast ja oma võimalusi on suurem tõenäosus teha oma karjääriteel õigem valik. Nende otsingute juures saab kool õpilasele kindlasti abiks olla. Kool saab suunata õpilast ennast analüüsima ning aidata tal seostada erinevates ainetundides õpitut tulevaste karjäärivalikutega. Samuti saab kool suunata õpilast tutvuma põhjalikult erinevate edasiõppimisvõimaluste ja tööturu peamiste arengusuundadega.

  • Liisa Pakosta, Eesti Lastevanemate Liidu liige

Kooli abi lapse karjäärivalikute tegemisel on eriti väärtuslik siis, kui lapsevanem tunneb lapse aitamisel ebakindlust või vastupidi – tahab kõike lapse eest ise ära otsustada. Esimesel juhul saame eeldada, et koolil on lapse toetamiseks rohkem oskusi ja teadmisi ning spetsiaalset ettevalmistust. Lapsevanema ebakindlus tuleneb tõenäoliselt kas isiklikest ebaõnnestumistest või vähesest sotsiaalsest kapitalist või tunneb vanem lapse erivajadusi, mida ta ei oska niiöelda tavapärasesse karjäärimudelisse paigutada. Noore inimese karjäärivalikud algavad tema enda üldistest sotsiaalsetest oskustest ning positiivsest, ent adekvaatsest enesehinnangust. Selliste oskuste arendamine on kindlasti olulisemgi, kui konkreetsete soovituste andmine. Teisel juhul – kui lapsevanem on ise väga autoritaarne ja püüab ennast teostada lapse kaudu – on kooli ülesanded keerulisemad ja, võrreldes vanema isikuhoolduse kõikvõimsusega, piiratud. Samas on pieteeditundeline panus seda väärtuslikum.

Täpsemalt konverentsist ja seal toimunust saab lugeda aadressilt tripod.ee.