Kuidas sobitada ajateenistus ja õpingud kõrgkoolis kõige paremini oma eluplaanidesse? Kas minna kõrgkooli ajateenistuskogemuse võrra rikkamana või alustada esmalt õpinguid?Asute õppima Eesti kõrgkooli?

Ajateenistusse asumise kalendriaasta valik tuleb Kaitseressursside Ametile teatada hiljemalt keskhariduse omandamise aasta 15. septembril, kusjuures valitud aasta ei või olla hilisem eriala nominaalajaga lõpetamise aastast.
Ajateenistusse tuleb asuda kolme aasta jooksul õppeasutusse vastuvõtmisest arvates (sh kõrgkooli astumise aasta – nii saate ajateenistuskohustuse täita õpinguid katkestamata, enne õpingute alustamist), kuid hiljemalt pärast selle aasta 1. juulit, mil saate 23-aastaseks.
Teil on kohustus valitud aastal ajateenistusse asuda ka siis, kui Te ei ole selleks ajaks õpinguid lõpetanud.
Teie valik ajateenistusse asumise aja osas on siduv ja amet kutsub Teid valitud aastal ajateenistusse.
Kui taotlete kõrgkoolilt ajateenistuse läbimiseks akadeemilist puhkust, siis Teie õppekoht säilib.
Taotlust mitte esitanud esmakursuslased kutsutakse ajateenistusse võrdsetel aluste teiste kutsealustega ja lähtudes riigi vajadustest. Täiendavaid võimalusi kõrgharidusõpinguteks ajapikendust anda kaitseväeteenistuse seadus ei paku.

Loe edasi Kaitseressursside Ameti kodulehelt