Kõrgharidust omandavatel õpilastel on võimalik õpingute rahastamiseks taotleda riiklikku õppetoetust, õppelaenu või kandideerida erinevatele stipendiumidele.

Riigi tagatud õppelaen aitab üliõpilasel kanda kulusid, mis kaasnevad õppimisega Eestis või välismaal.


Alates 2013/2014. õppeaastast immatrikuleeritud üliõpilased saavad taotleda vajaduspõhist õppetoetust ja tulemusstipendiumi.
Kuni 2012/2013. õppeaastani immatrikuleeritud üliõpilased saavad taotleda põhitoetust, täiendavat toetust ja eritoetust.

Igas kõrgkoolis on kehtestatud õppetoetuste ja stipendiumide taotlemise, määramise ja maksmise kord. Infot saad küsida kooli õppeosakonnast.

Õppetoetuste ja õppelaenu saamist reguleerib Õppetoetuste ja õppelaenu seadus ning Vabariigi Valitsuse määrus 20.12.2013 nr 178 Üliõpilaste stipendiumite liigid, suurus ja määramise üldtingimused.

Raskes majanduslikus olukorras olev üliõpilase perekond saab taotleda nii riiklikke toetusi ja hüvitisi kui ka kohalike omavalitsuste poolt makstavaid toetusi. Täpsemat infot nende kohta saad küsida Sotsiaalkindlustusametist ja kohalikust omavalitsusest.