Maie Kotka
Psühholoog

Üheks võimaluseks abistada noori tänapäeva infotulvas orienteerumisel, on korraldada infopäevi. Mida läbi-mõeldumalt on need ette valmistatud ja läbi viidud, seda tulemuslikum on nende mõju.Kogu protsess algab EESMÄRGI seadmisest ja vastuste leidmistest küsimustele: MIDA? MIKS? KELLELE? KUIDAS?

Kellele ja mida?
Infopäeva sihtgrupi ja nende infovajaduse määratlemisel (KELLELE? ja MIDA?) tuleb kasuks eelneva küsitluse (ka intervjuu vms) läbiviimine, et kindlaks teha, kes mida täpselt teada tahab. Tulemuste analüüsist võib samuti selguda, KUIDAS materjali esitada, keda esinema kutsuda jne.

Korduma kippuvad küsimused
Küsitluse käigus üles kerkinud korduvatele küsimustele võiks vastused vormistada paberkandjal ja need infopäeval osalejatele välja jagada. Esiteks aitab see kokku hoida aega, teiseks jääb kuulajaile materjal, mida vajadusel üle lugeda, ja kolmandaks – mida suurem on edastatava info hulk, seda enam publik väsib, sest informeeriva esituse jälgimine nõuab suurt vaimset pingutust.

Infopäeva ettevalmistamisel ja läbiviimisel võiks silmas pidada järgmisi märksõnu:

  • Süsteemsus – materjal tuleb esitada struktureeritult, mõeldes seejuures, kas ja kuidas saab valitud struktuur kuulajaid uue info vastuvõtmisel toetada.
  • Kontsentreeritus – keskendumine kõige olulisemale, sest see hõlbustab mõistmist.
  • Ea- ja jõukohasus – kuulajate vanuse ja eelneva kogemuse arvestamine, info edastamine tõusujoones, st kergemalt raskemale.
  • Näitlikustamine – arusaamise hõlbustamiseks näidete, jooniste vms kasutamine, lisa- ja jaotusmaterjalide jagamine.
  • Rakendatavus – uue info rakendusvõimaluste tutvustamine.
  • Kordamine – olulise, ka keeruka info rõhutamine, kordamine ning ümbersõnastamine.
  • Osalemine – kuulajate kaasamine käsitletava probleemi arutellu (küsimuste esitamine, tagasiside), nende individuaalsuse arvestamine.
  • Aja kasutamine – intensiivse infoedastuse vahel puhkepauside tegemine, et kuulajad saaksid kuuldut mõtestada ning lõdvestuda.
  •  

Kui eeltooduga on arvestatud, võib olla kindel, et infopäev täidab oma eesmärgi ja kujuneb osalejaile maksimaalselt kasulikuks.