Kutseõppes osalevate täiskasvanute arv tõuseb iga aastaga. Kas minna õppima või mitte - täiskasvnanute jaoks on palju paindlikke võimalusi. 

Täiskasvanutel on mitmeid uusi ja väga paindlikke võimalusi omandada kutseharidus:

  • Kutseõpe koolikohustuse ea ületanud põhihariduseta inimestele – õppima võivad asuda kõik, kellel on põhihariduse omandamine teatud klassis pooleli jäänud. Samaaegselt kutseõpet läbides võib omandada poolelijäänud põhihariduse, kuid see ei ole kohustuslik. Põhiharidust võib minna omandama ka pärast kutseõppe läbimist.
  • Kutseõpe põhihariduse omandanutele – õppima asumise tingimuseks on omandatud põhiharidus.
  • Kutsekeskharidusõpe – õppima asumise tingimuseks on omandatud põhiharidus. Erinevus kutsekeskharidusõppe ja põhihariduse baasil kutseõppe vahel seisnebki selles, et esimeses on võimalik õppida peale kutseõppe ka üldharidusaineid. Edasiõppimiseks võib astuda kõrgkooli.
  • Kutseõpe keskhariduse omandanutele – õppima asumise tingimuseks on omandatud keskharidus. Kutseõppeasutust on võimalik lõpetada kas kutse- või erialase lõpueksamiga või kutseeksamiga. Kutseeksami sooritamisel saab kutsetunnistuse, mida tööandja võib personali valikul vägagi väärtustada.

Lisaks erinevate kutseõppe liikide vahel valimisele on õppijal võimalik otsustada, kas ta soovib õppida täiskoormusega või osakoormusega. Täiskoormusega õppides täidab õppija iga õppeaasta lõpuks vähemalt 75% õppekava mahust, osakoormusega õppides vähem kui 75%.

Kuna võimalusi valida erinevaid kutseid ja õpikoormust on palju, soovitame info saamiseks pöörduda otse kooli poole.

Tasemeõpe on kutseõppeasutuses üldjuhul tasuta. Tasulised õppekohad on erakoolides, lisaks on tasulisi õppekohti loodud populaarsetel erialadel. Kutseõppeasutuste kontaktid leiad lehelt Kutseharidus.ee.

Palgata puhkus kooli sisseastumiseks
Töölepingu ja avaliku teenistuse seaduse alusel saab töö kõrvalt võtta palgata puhkust kooli sisseastumiseksamite tegemiseks.

Teemakohased lingid
Eluline lugu: Kutsekool andis enesekindluse kõrgkoolis jätkamiseks
VIDEO - vaata näidet kutsekooli kursusest - turbaaia kursus Räpina Aianduskoolis
Täiskasvanute koolituse seadus
Rajaleidja haridustee (Eesti haridussüsteem)
Kutseõppeasutuse seadus
Kutseharidusstandard
Kutseseadus
Eesti Vabariigi haridusseadus
Kutseharidusese omandamisest Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel