Kutseõppeasutused ei ole üksnes rauakoolid; kutsekoolides õpetatakse ka raamatupidamist, laomajandust, väikeettevõtlust, infotehnoloogiat, maastikuarhitektuuri ja kunsti. Koolitatakse spetsialiste, kelle teenuseid me igapäevaselt tarbime ja ilma milleta kuidagi läbi ei saa.

Viimastel aastatel on märgatavalt muutunud koolide õpikeskkonnad – paljudes kutseõppeasutustes on valminud või veel ehitamisel uued õppeklassid ja kaasaegsete seadmetega laborid, õpilaste kasutuses on mugavad õpilaskodud. Uuenenud on ka õppemetoodika ja -vahendid – paljudes kohtades ei saa läbi infotehnoloogiaalaste teadmisteta ning sageli on lihtsa töö tegemise asemel juba vaja osata arvutis seadistada ja töötada.

Kutsehariduse populariseerimise programm kutsuti ellu selleks, et Eesti elanikeni, eelkõige tulevaste õppuriteni, viia teavet kutsehariduses toimunud arengutest ja edasiõppimisvõimalustest. Arenenud Euroopa riikides jätkab kutsehariduses üle poole noortest, meil on vastav osakaal vaid ca 30%. Seda on paraku liiga vähe, sest ühiskonnas vajatakse palju enam kutseoskustega noori. Kui tublide ja initsiatiivikate noorte osakaal kutsehariduses kasvab suureneb seeläbi ka oskustööliste arv. See aitab kaasa meie rahvusvahelise konkurentsivõime paranemisele ja majanduse arengule. Tänases keerulises ja heitlikus olukorras vajab Eesti iseäranis nutikaid, ettevõtlikke ja kvaliteetset tulemust andvate tööoskustega inimesi.

Programmi tegevused – uudiskirjast kutsemeistrivõistlusteni

Anname välja elektroonilist kutsehariduse uudiskirja, kuhu koondame kokku info erinevatelt kutsehariduse maastikul tegutsejatelt, parimad praktikad ja põnevad lood koolides toimuvast. Ootame kõiki huvilisi uudiskirjaga liituma ja saatma meile kaastöid. Kutsehariduse uudiskirja saab lugeda aadressil innove.ee/uudiskiri

2009/2010 õppeaastal toimub kommunikatsioonikoolitus kutseõppeasutustele ja koostatakse temaatiline käsiraamat. Seeläbi peaks paranema koolide poolne info edastamine laiemale avalikkusele.

Anname välja noortele ja nende vanematele suunatud teatmikku Abiks otsustajale, mille veebiversioon on aadressil rajaleidja.ee/abiksotsustajale. Teatmikus tutvustame kutseõppevõimalusi ja jagame väärt nõu kutseõppesse astumisel.

Kutseõppe head taset aitavad kõige paremini tutvustada siseriiklikud kutsemeistrivõistlused. Need on eelduseks Eesti edukale esindamisele rahvusvahelistel võistlustel. Kutsemeistrivõistlused pakuvad tänuväärset võimalust kõigile huvilistele nii koolide kui ka õpetatavate erialadega lähemalt tutvuda. Rohkem infot on aadressil innove.ee/kutsemeistrivõistlused.

Kutsehariduse loovaks tutvustamiseks toimuvad loovuse ja tootearenduse töötoad noortele, mille tulemusena valmivad kutseharidust tutvustavad meened. Need toimuvad neljal aastal ja esimeste töötubadega kavatseme teha algust juba sel kevadel.

Kõigist programmi tegemistest ja teistest SA Innove kutsehariduse alastest projektidest saab lugeda meie kodulehel innove.ee/arendusprojektid.
 


Helen Haab
programmijuht