MISA hallatav võrguleht kutsekeel.ee koondab erialakeele ning kutse õppimiseks ja õpetamiseks loodud materjale alates 2008. a. Turu-uuringute AS tegi MISA tellimusel 2011. a detsembris võrgulehe kutsekeel.ee tuntuse ja kasutatavuse kohta uuringu, millest selgus, et leht on selle peamisele sihtrühmale – kutsekoolide õpetajatele – suureks abiks erialakeele õpetamisel. Varasemate uuringute põhjal peab eestikeelse erialakirjanduse olemasolu koolis piisavaks vaid kolmandik eriala ainete õpetajatest.

Uuringule vastas 309 õpetajat üle Eesti. Ligi 40% vastajatest olid keeleõpetajad ja veidi üle 60% kutseõpetajad. Võrgulehe tuntus oli suurem keeleõpetajate hulgas (72%). Kõige paremini teavad võrgulehte pikema töökogemusega õpetajad. Ülekaalukalt kasutatakse oma töös eestikeelseid õppematerjale, millele järgnevad vene- ja ingliskeelsed materjalid. Erialakeele õpetamisel kasutatakse enim koka, kondiitri, kelneri ja ehituse eriala õppematerjale.

Võrgulehel leiduvad õppe- ja metoodilised materjalid korvavad mõnevõrra senist erialase õppekirjanduse puudust. Nagu viimasest uuringust selgus, on aga kutseõppeasutuse õpetajal endiselt suur vajadus tema õpetatava eriala keeleõppematerjali järele.

Erialakeele tundmine hõlbustab oluliselt koolist tööle suunduvate kutseõppurite teadmisi ja oskusi, maandades sellega osaliselt tööl läbikukkumise riske. Lisaks õpetajale on ka karjäärispetsialistil võimalus portaali tutvustada kui tulevast tööelu rikastavat ja toetavat allikat. Samuti saab karjäärispetsialist aidata noorematel pedagoogidel leida võimalust õpetada võrgulehe vahendusel eriala ja keelt käsikäes.

Võrgulehe kutsekeel.ee arendamist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Keeleõppe arendamine 2011–2013".

Uuringuga saab tutvuda kutsekeel.ee kodulehel.

Maria Ratassepp, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) koordinaator