Kõrge kvaliteediga teenuste osutamiseks on vaja kokku leppida ühistes teenuse osutamise põhimõtetes, milles on fikseeritud kvaliteedi tase ja kvaliteediindikaatorid, mis näitavad kvaliteedi tulemusi. Põhimõtete all peetakse silmas nii üldiseid teenuse pakkuja väärtusi kui tegevuspõhimõtteid, mis tuleb hea tava järgi ka dokumenteerida. Üldised põhimõtted ja tegevusjuhised pannakse kirja kvaliteedikäsiraamatusse.

Kvaliteeditagamise süsteemi juurutamine on pikaajaline protsess. KTK on 2007. aastast alates tegelenud karjääriteenuste kvaliteedi ühtlustamise küsimustega. Selle tulemusena valmisid 2008. aastal noortele karjääriinfo vahendamise ja noorte karjäärinõustamise standardid. Samas jätkati karjääriteenuste kvaliteedi hindamissüsteemi väljatöötamist ja elluviimist. Töötati välja teenuste osutamise korraldamise põhimõtted, teenuste hindamise mõõdikud ning tagasiside monitooringu süsteem. Tänaseks on valminud esimesed versioonid karjääriteenuste kvaliteedikäsiraamatutest, mis võetakse KTK partnerkeskustes ja -koolides kasutusele 2010. aasta lõpus. Esimesed kokkuvõtted kvaliteeditulemustest tehakse 2011. aasta esimeses pooles.

Karjääriteenuste üldises käsiraamatus on pearõhk teenuste üldjuhtimise kvaliteedil, mis omakorda avaldab mõju konkreetsete karjääriteenuste kvaliteeditagamisele. Käsiraamatus antakse ülevaade karjääriteenuste arenduskeskuse juhtimisest ja ülesannetest, kvaliteedijuhtimise protsessist, kvaliteeditagamise korrast, kvaliteedipoliitikast ja eesmärkidest ning karjääriteenuste kvaliteedinäitajatest, kvaliteedi mõõtmisest ja parendusest. Käsiraamatu näol on tegemist juhismaterjaliga karjääriteenuste tellijale ja pakkujale.

Karjääriõppe kvaliteedikäsiraamat sisaldab ideid karjääriõppe kvaliteedi tagamiseks koolides. Raamat on mõeldud üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste juhtidele ning pedagoogidele eesmärgiga anda neile soovitusi, kuidas senisest tõhusamalt siduda koolis juba toimivate kvaliteedihindamissüsteemide erinevaid komponente karjääriõppega. Käsiraamatu pearõhk on karjääriõpet reguleerivate dokumentide ning õppekvaliteedi tagamiseks vajalike eelduste ja tingimuste vaheliste seoste kirjeldamisel.

Karjääriinfo vahendamise ja karjäärinõustamise kvaliteedikäsiraamatus kirjeldatakse teenuste olemust, protsesse ning tagasisidesüsteemi. Välja on töötatud kvaliteedikarakteristikud ja indikaatorid, millega teenuse kvaliteeti mõõta.

Käsiraamatute koostamisel osalesid nii teenuste osutajad kui arendajad. Enne käsiraamatute valmimist tehti valdkonna spetsialistidega intervjuusid eesmärgiga kaardistada hetkeolukord ning ootused ühtsele süsteemile. Töö käigus küsiti käsiraamatute kohta tagasisidet, mida arvestati enne lõpliku versiooni üleandmist käsiraamatute tellijale. Olulisimaks osutus kõigi arvamust avaldanute poolt seisukoht, et üle tuleb vaadata ja käsiraamatutes olevate kvaliteediindikaatoritega siduda tagasisideküsimustikud ja aruandlusvormid KTK-le.
Käsiraamatute juhised on mõeldud ennekõike KTK partneritele programmis „Karjääriteenuste süsteemi arendamine”; see aga ei välista käsiraamatute kasutusele võtmist suuremas ringis. Loodame, et käsiraamatud aitavad kaasa teenuste kvaliteedi tõusule.
 


Katrin Kreegimäe
Kvaliteedikäsiraamatute koostaja, OÜ QMS kvaliteediekspert