Tegevõpetajad on koostanud hulga praktilisi näidismaterjale erinevates ainetundides läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine“ õpetamise toetuseks. Teema kolm peamist alateemat on: enesetundmine, haridustee, töömaailm.

Märkimist väärib, et suur osa näidismaterjalidest rõhutab õppeaine kaudu saavutatavate pädevuste vajalikkust edasises tööelus, elus tervikuna.

Õpetaja leiab siit töölehti, mida õpilased saavad tunnis täita individuaalselt või paaristööna ja kus on suunavaid küsimusi aruteluks õpilase oskuste ja huvide, edasiõppimisvõimaluste, ametite, erinevate tööde sisu ja ülesannete jt sarnaste teemade üle. Leiab ka grupitöö juhendeid mängu, simulatsiooni vms läbiviimiseks tunnis. Üksikud juhendid on mõeldud ainult õpetajale, neis on välja pakutud eri arutelu- ja väitlusteemasid.

Iga praktiline näide koosneb õpetajale mõeldud juhendist, milles on välja toodud just selle õppetegevuse piires saavutatav õpitulemus. Lisaks on õpetaja juhendis töö käik, tunniteema ainekavast jpm. Järgneb õpilase tööleht.
Pdf-vormis on terviklik töölehe komplekt (õpetaja, õpilane). Word-vorm on juurde lisatud, et õpetaja saaks kasutada just talle sobivat ideed või osa töölehest. Meeldetuletuseks siinjuures, et Word-vormis tööleht avaneb sõltuvalt kasutatava arvuti sätetest.

Hetkel on  valmis allolevad õppeaine näited: