Erirühmad Ida-Virumaa lasteaedades

Alushariduse tööd reguleerib Koolieelse lasteasutuse seadus. Lasteasutus saab lapse arengulisest erivajadusest tulenevalt võimaldada lapsele individuaalset lähenemist ja kõneravi.

Erivajadustega laps võetakse sobitus- või erirühma vastu vanema kirjaliku avalduse alusel ning põhikooli ja gümnaasiumiseaduse §-s 47 nimetatud koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel. (KELS § 6 lg 6).

Laste arengu eripärasid arvesse võttes on koolieelsetes lasteasutustes võimalik moodustada järgmisi erirühmi (KELS § 7 lg 2):

·       tasandusrühm (rühmas kuni 12 last) kõnepuude ja –häire ning spetsiifiliste arenguhäiretega lastele;

·       meelepuudega laste rühm (kuni 10 last) kuulmis- ja nägemispuudega lastele;

·       kehapuudega laste rühm  (kuni 12 last) füüsilise erivajadustega lastele;

·       arendusrühm (kuni 7 last)  mõõduka, raske ja sügava intellektipuudega lastele;

·       pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm (kuni 4 last) autismispektri häiretega lastele;

·       liitpuudega laste rühm (kuni 4 last). 

Lasteasutuse direktori ettepanekul moodustatakse lasteasutuses vastavalt vajadusele sobitusrühmi, kuhu kuuluvad erivajadustega lapsed koos teiste lastega. Sobitusrühmas on laste suurim lubatud arv väiksem kui teistes lasteasutuse rühmades, arvestades, et üks erivajadustega laps täidab kolm kohta (KELS § 7 lg 3).

Ida-Virumaa lasteasutuste juures töötavad järgmised erirühmad:

RÜHM

NARVAS

SILLAMÄEL

JÕHVIS

KOHTLA-JÄRVEL

kehapuudega laste rühmad

(kuni 12 last)

Pingviin (3-8a)

 

 

Aljonuška, Tuhkatriinu

tasandusrühmad

(kuni 12 last)

Pingviin (3-7a), Muinasjutt (2-7a), Kirsike (3-7a)

Jaaniussike (3-7a), Päikseke (5-6a), Rukkilill (5-7a)

 

Aljonuška,

Tareke (3-7a)

meelepuudega laste rühmad (kuni 10 last)

Muinasjutt (nägemispuudega)

 

 

Tareke (nägemispuudega)

arendusrühmad

(kuni 7 last)

Pingviin (3-8a)

 

 

Aljonuška

pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm (kuni 4 last)

Pingviin (3-8a)

Rukkilill

Kalevipoeg

 

liitpuudega laste rühmad

(kuni 4 last)

Pingviin (3-8a)

 

 

 

sobitusrühmad

 

Päikseke (3-5a), Rukkilill

 

Aljonuška, Punamütsike