Katrin Mälksoo, Karjäärinõustamise Teabekeskus

Erinevate osapooltevaheline tihe koostöö karjääriteenuste osutamisel ja valdkonna edasiarendamisel on oluliseks muutunud just 21. sajandi majanduse arengut soodustava teguri – elukestva õppe – valguses.

Elukestva õppe põhimõtete rakendamine ühiskonnas toob kaasa vajaduse kujundada senised rangelt sihtgruppide, tasandite ja funktsioonide järgi määratletud teenused ümber sektoriteülesteks ja juhtumispõhisteks teenusteks. Üheks neist on näiteks karjääriteenused* – elukestva õppe oluline alustala ja tugifunktsioon. Selline uus lähenemine saab aga teostuda vaid läbi tiheda osapooltevahelise koostöö.

Karjääriteenuste foorum on koostöökogu, mis ühendab erinevaid osapooli, kes mõistavad karjääriteenuste süsteemi vajalikkust ning toetavad selle väljatöötamist ja edasiarendamist, mõjutades vastavalt nii riigi majandus-, sotsiaal- kui hariduspoliitika kujundamist.

Arengud Euroopas ja Eestis
Euroopas on karjääriteenuseid toetavad koostöökogud erinevas vormis tegutsenud juba alates 1960ndatest aastatest. Pikima foorumi-traditsiooniga riik on vaieldamatult Taani, kus foorumi tegutsemine on sätestatud ka seadusega. Samas on karjääriteenuste foorumid loodud ka näiteks Poolas, Maltal, Iirimaal, Sloveenias jpt riikides. Nüüd on sarnase koostööd toetava mehhanismi loomine päevakorrale kerkinud Eestis.

8. – 9. märtsil 2006 kohtusid Laitse lossis Haridus- ja Teadusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Tööturuameti ning SA Innove Karjäärinõustamise Teabekeskuse esindajad, arutamaks ühiselt Eesti karjääriteenuste koostöökogu loomise vajalikkuse ning võimalikkuse üle.

Koostöökogu kui karjääriteenuste arengu suunaja
Üksmeelselt tõdeti, et kuivõrd koostöökogu tähendab eeskätt oluliste osapoolte süsteemset kaasamist teenuste ühtsesse edasiarendamisesse, on selline koostöövorm tänase killustunud teenusepakkumise tingimustes vägagi tervitatav töövorm. Ühiselt tuleks jõuda kokkulepeteni, kuidas katta karjääriteenustega kõigi sihtgruppide vajadused, välja töötada teenuste sisunõuded ja osutamise kvaliteedikriteeriumid ning läbi mõelda võimalused teenusepakkujate süsteemseks väljaõppeks ja täienduskoolituseks. Konkreetsete kokkulepeteni tuleb jõuda neid protsesse toetavate jätkusuutlike rahastamis- ja hindamisskeemide väljatöötamisel. Kuigi sisuliselt on need teemad erinevate ministeeriumide päevakorras olnud korduvalt, toimus ühine konstruktiivne diskussioon sellisel kujul esimest korda.

Nende koostöökogu ees seisvate esmaste küsimustega lahkuti Laitsest, et viia teemad laiematele aruteludele ministeeriumide siseselt. Esmajärjekorras vajavad otsustamist koostöökogu roll, staatus, vorm ja rahastamine. Samaaegselt käivitatakse ka läbirääkimised erinevate osapoolte esindajatega, et mai lõpus juba suuremas ringis kokku saada ja Eesti karjääriteenuste koostöökogu loomine reaalselt käivitada.

Täiendavalt saab teema ja arengutega tutvuda Teabekeskuse kodulehel.

* Karjääriteenused = nii karjääriõpe koolis, karjäärinõustamine keskustes kui karjääriinfo vahendamine veebi ja keskuste vahendusel