Karjääriplaneerimist ei vaadelda enam vaid kui elukutse valikut ja edenemist ametialasel karjääriredelil; pigem räägitakse üha enam elu planeerimisest – oma loo loomisest, milles jutustaja konstrueerib jutustamise käigus ka iseennast.

Paradigmamuutused peegelduvad nõustamises kasutatavates meetodites. Enam ei piisa testide tegemisest ja ekspertnõuannetest, et töömaailma ootustele vastata. Vajatakse meetodeid, mis keskenduvad kliendi aktiivsele kaasamisele. Inimene ise on see, kes loob oma lugu. Selle teadmise omaksvõtmiseks on vaja süveneda iseendasse – mõista, kes ma olen ning sõnastada oma isiklik missioon. Kui oleme suutnud leida ning reastada oma elu printsiibid, millele toetub meie olemasolu ja tegutsemine, saame keskenduda iseenese seosele maailmaga. Inimene avastab oma elumissiooni, mitte ei leiuta seda.

Täna on troonile tõstetud sõnad, mõõtmine ja loogika (vasak ajupoolkera) ning neile on sageli allutatud meie olemuse loomingulisemad, intuitiivsemad, tundlikumad ja artistlikumad aspektid (parem ajupoolkera). Mida enam oleme võimelised oma paremat ajupoolkera kasutama, seda täielikumalt suudame visualiseerida, sünteesida, ületada aega ja käesolevat olukorda, projekteerida holistlikku pilti sellest, mida tahame teha ja kes oma elus olla. Kujutlusvõime kaudu saame visualiseerida enda sees peituvad suured potentsiaalsed maailmad. Karjäärinõustamises annavad kujutlusvõime rakendamiseks suurepärase võimaluse mängulised meetodid.

Miks armastavad igas eas inimesed mängida? Sellepärast, et mäng on hinge terviklik seisund, see haarab inimest tervikuna, olles mõtete, tunnete ja liigutuste ühtsus, elu harmoonia rollisituatsiooni ja maailma mõistes. Mängus on võimalus teostada iseennast, oma suhteid teistega, oma tulevikku täiesti turvalises atmosfääris. Hea mäng on psühholoogiline eksperiment, mille iga osaleja iseenda jaoks määrab. Selle tulemused ei ole alati ette ennustatavad, need on sageli ootamatud ja mõnikord ka valulikud. Samas pakub mäng turvalise võimaluse kogemuste saamiseks; igal hetkel võib mängust välja astuda ja öelda, et see ei ole päriselt mina, vaid minule antud roll – elus on tegelikult kõik teistmoodi.

Mängu kui psühholoogilist meetodit võib kasutada vähemalt kolmel eesmärgil:

  • õpetada osalejaid elama mängulises maailmas, täielikult sinna sulandudes; mäng võimaldab emotsionaalselt reageerida erinevatele üleelamistele ja raskustele, reguleerida oma sisemist maailma;
  • õpetada olema vaba mängumaailmas, teadvustada oma eripära ja üles ehitada suhteid teiste inimestega;
  • õpetada teadvustama mängulist kogemust ja kasutama mängu kui eneseteadvuse ja eluliste eksperimentide instrumenti. Mäng on kui psühholoogiline võimalus mõista ennast ja teisi, näha ja tunnetada muutuste perspektiivi, läbi elada käitumismudeleid ja suhteid, mis varem tundusid võimatutena – sel juhul on mäng nagu laboratoorium.

Karjäärinõustamises mängulisi meetodeid rakendades tuleks juhendajal lähtuda Virginia Axline (1911-1988) printsiipidest: paku turvalist keskkonda, loo piirid, kontrolli aega, aktsepteeri klienti sellisena nagu ta on, luba väljendada oma tundeid vabalt ja hinnanguvabalt, peegelda – ära interpreteeri, austa kliendi võimet ise oma probleeme lahendada, tööta eetilisuse piirides. Mängujuhiks olemine nõuab eelkõige loovat lähenemist ning oskust kohaneda mängu kulgemisega. Noorte puhul tuleb sageli arutelusid pisut suunata ja innustada osalejaid laiemat pilti nägema. Siiski on juhendaja roll pigem tagaplaanil ning esikohal osalejate mõtete ja emotsioonide väljendamine. Tunnete selgitamine, tõlgendamine ja seostamine, iseäranis aga sümbolite ja lugude keeles väljendamine, aitab emotsioonid ja uitmõtted tõlkida ideedeks, mille toel areneda. Ehkki uute meetodite kasutuselevõtt võib algul tunduda harjumatu, tasub julge pealehakkamine end kindlasti ära.
 

Esmaseks katsetamiseks võiks sobida järgmine mäng:
Miks sina oled parim?
Eesmärk: oma tugevuste teadvustamine, nende rakendusvõimaluste leidmine.
Rühm: 10- 20 osalejat.
Aeg: 20 minutit.

Vahendid: paber, kirjutusvahendid.

Harjutuse kirjeldus. Juhendaja kirjeldab osalejatele järgmist sündmust:
Meie planeedil on toimunud suure ulatusega katastroof ja õhk lõpeb peagi otsa. Ärksamad inimkonnast on ehitanud valmis kosmoselaeva ning leidnud sobiva planeedi, kus uut elu alustada. Korraldatakse konkurss kosmoselaeva kõige sobivamate meeskonnaliikmete leidmiseks, kes suudaksid uue planeedi rahvamasside vastuvõtmiseks kohandada ning saaksid sealjuures esimesena Maalt lahkuda.
Kujutle, et osaled sellel konkursil. Kirjuta paberilehele üles oma tugevused – positiivsed iseloomujooned, oskused, võimed ja kogemused. Millistes kordaminekutes oled neid rakendanud? Kuidas saaksid oma tugevusi kasutada kosmoselaeva meeskonnas? Miks oled Sina parim kandidaat esimesena Maalt lahkuma?
Juhendaja jagab noored 3-4 liikmelistesse gruppidesse. Iga rühma ülesanne on leida oma liikmete parimad omadused, oskused, võimed ja kogemused ning panna kirja põhjendus, miks nende meeskond sobib kõige paremini uut planeeti asustama. Rühm valib kapteni, kes grupi seisukohad teistele ette kannab. Toimub arutelu ettekannete, meeskonnatöös ja kriisisituatsioonis vajalike oskuste üle. Kui kõik grupid pingutasid, otsustatakse neid kõiki kosmoselaeva pardale mahutada. Kui võimalik, siis valitakse uut planeeti asustama 1-2 tugevamat rühma.

Kutsume teid, head karjäärispetsialistid, üles oma meetodeid jagama! SA Innove karjääriteenuste arenduskeskus ootab lõputöösse kogutud mängudele lisa aadressil mare.vali@innove.ee, et koostada väärt kogumik karjäärinõustamises kasutatavatest mängulistest meetoditest. Oma varalaegast vastastikku täiendades jõuame loovama ja tõhusama nõustamiseni ning toetame üksteise arengut.

Anu Pärn, Kiili Gümnaasium


Kadri Jurs, Lähte Ühisgümnaasiumm
 

Triin Rõõmusoks, Ida-Harju Teabe- ja Nõustamiskeskus