Mentorprogrammist räägivad  KTK karjääriõppe spetsialist Tiina Trampärk ja Tartu KHK Info- ja Karjäärinõustamiskeskuse karjäärinõustaja Reet Jakobson.

2009/2010 õa lõpus mentorluse kohta kogutud tagasisidest selgus, et kõikidel mentorpaaridel õnnestus aastaks seatud eesmärgid täielikult saavutada – mentorsuhted toimisid hästi. Mentorite juhendamisel käivitati uutes pilootkoolides karjäärimeeskonnad, kelle ülesanne oli koostada koolis karjääriõppe korralduskava.
Tegevuse sujuvat kulgu takistasid paratamatult ajapuudus, suur töökoormus või muud päevakajalised probleemid.

Ometi oli positiivne mõju hoopis tähelepanuväärsem; mitmed juhendatavad soovisid jätkata nõu ja abi saamist mentorilt ka edaspidi, kuna edusammud olid märgatavad –

  • kasvas õpilaste huvi karjääriplaneerimise teemade vastu;
  • suurenes õpilaste usaldus ja avameelsus karjäärikoordinaatoriga nendel teemadel rääkimiseks;
  • mentori ja mentorgrupi vaheline koostöö oli väga hea – kujunes suurepärane toetav meeskond;
  • saadi ideid ja innustust uute ürituste korraldamiseks, tekkisid uued koostööpartnerid.

 

Tiina Trampärk
 

***

Eelmisel õppeaastal oli mul õnn osaleda mentorprogrammis, mis oli suunatud karjäärikoordinaatorite professionaalsuse toetamisele. Kogenud karjäärikoordinaatorina pakkusin tuge neljale Lõuna–Eesti koolis töötavale karjäärikoordinaatorile. Minu juhendatavad olid Tartu Descartes´i Lütseumi, Lähte Ühisgümnaasiumi, Nõo Põhikooli ja Keeni Põhikooli karjäärikoordinaatorid.

Meie grupp oli väga koostööaldis, aktiivne ja tegutsemisjanuline. Väga palju suhtlesime meili teel ning aasta jooksul toimus meil ka 7 ühiskohtumist – Tallinnas, Tartus, Nõos, Lähtel ja Keenis. Lisaks koolidega tutvumisele rääkisime üksteise tegemistest ja toimetamistest karjäärivaldkonnas ning Nõos, Lähtel ja Keenis külastasime kohalikke ettevõtteid. Ühiskohtumistel jagasime üksteistele oma kogemusi, teadmisi ja nippe, rääkisime õnnestumistest ja ka takistustest selles töös. Meie grupi heale koostööle mõjus väga hästi see, et me kõik olime juba enne omavahel tuttavad ja meie koolid asusid üsna lähestikku. Osalemine selles programmis rikastas mind väärt kogemusega.
 


Reet Jakobson