Programmi „Karjääriteenuste süsteemi arendamine” raames on väljatöötamisel grupinõustamise metoodiline juhendmaterjal noorte teavitamis- ja nõustamiskeskuste karjäärinõustajatele, et ühtlustada nõustamistaset keskustes, olla abiks algajale karjäärinõustajale ja kokku leppida ühistes terminites.

Valmiv metoodiline juhend annab ülevaate teoreetilistest lähtekohtadest: Mis on grupinõustamine? Mis erinevus on individuaalsel ja grupinõustamisel? Mida peab arvestama grupinõustamise ettevalmistamisel? Kuidas teha grupinõustamist? Kuidas hinnata grupinõustamise kvaliteeti? Millised on grupinõustaja kompetentsid?

Erilist tähelepanu pööratakse praktilisele poolele, kus tuuakse välja soovitatavad teemad nii põhikooli, gümnaasiumi kui kutseõppeasutuste õppuritele. Need sihtrühmad on karjäärinõustamise standardis prioriteetsed. Töö tõhustamiseks nende sihtrühmadega on valmimas konkreetsed grupinõustamise näidiskavad. Näidiskavad koostatakse kuuel eri teemal, mis aitavad suunata noort õppurit oma karjääriplaneerimisel. Näidiskavad valmivad slaidiprogrammidena, mille juures on nõuanded ja kommentaarid karjäärinõustajale.

Sageli esitatavad küsimused:

Mis vahe on grupinõustamisel ja grupiteavitamisel? Grupinõustamine keskendub eneseanalüüsile, et oma eeldusi ja soove ning töömaailma võimalusi ja vajadusi arvestades püstitada eesmärgid ja leida oma koht töömaailmas. Grupinõustamist korraldab karjäärinõustaja. Karjääriteenuste osutamisel käsitletakse grupiteavitamist infoloenguna. Infoloengu kaudu saab noor teadmisi, kuidas tulevad infootsioskused kasuks karjääriotsuste tegemisel ja kuidas neid arendada. Infoloengus käsitletakse olulisemaid infoallikaid, infootsinguvõtteid ning infotekstide mõistmist ja tõlgendamist. Karjääriinfoloengut peab karjääriinfospetsialist.

Kuidas nimetada tööd klassidega? Tööd klassidega loetakse suuremate formaalsete rühmade grupinõustamise hulka. Noorte karjäärinõustamise standardi järgi on grupinõustamine karjäärinõustaja töö üldhariduskoolide klasside ja kutseõppeasutuste kursustega. Siin tuleb karjäärinõustajal töötada suuremate gruppidega. Grupi suurus oleneb õpilaste arvust klassis/ õpperühmas (orienteeruvalt 20–30 õpilast). Nõustamisprotsessi ülesehitus erineb traditsioonilisest grupinõustamisest – esikohal on aktiivõppemeetodid. Tõenäoliselt jääb ka grupi dünaamika tagasihoidlikuks.

Mida annab kliendile grupinõustamine? Karjäärialase grupinõustamise kõige laiem eesmärk on parem enese-, õppimisvõimaluste ja töömaailma tundmine ning planeerimine ja otsustamine. Kitsam eesmärk on seotud vastava grupi ootustega, näiteks:

enese tundmaõppimine – minapilt, saavutused, vajadused, väärtused, huvid, isiksuse­omadused, elurollid;

  • sotsiaalsete oskuste arendamine – konfliktilahendamine, klassikaaslaste abistamine, tuutorlus, tunnetega toimetulek, stress, suhtlemisoskuste arendamine;
  • õppimine – õppimisstiil, planeerimine, takistused õppimistöös, kuidas õpin kodus, miks õppimine on „in”, toimetulek õppimisraskustega;
  • õppimisoskuste arendamine – aja planeerimine, hinnang õppetööle (mis läheb hästi, mis halvasti), õppetöö ja hobid;
  • õppimisvõimaluste ja töömaailma tundmaõppimine – Eesti haridussüsteem, töö­võimalused Eestis, töömotivatsiooni uurimine, elukutsete tundmaõppimine, õppimine ja töötamine välismaal, töötus ja sellega toimetulek;
  • tööotsimisoskuste arendamine – tööotsimisviisid ja -allikad, tööle kandideerimine (CV, motivatsioonikiri, töövestlus);
  • isikliku karjääriplaani koostamine.

Grupi suurus võib olla 2–30 inimest; seega on grupinõustamine tõhus nõustamisviis aja efektiivse kasutamise mõttes – abi jõuab kiiremini rohkemate inimesteni. Grupinõustamisel saab terve grupp kasu ühe inimese kogemuse jagamisest ning kõigil on võimalus kaasa rääkida, küsimusi esitada ja lahendusi pakkuda. Grupinõustamine on kindlasti tõhusam siis, kui grupp koosneb sarnaste vajaduste ja ootustega inimestest. Liiga isiklikku laadi teemade käsitlemiseks grupinõustamine siiski ei sobi.

Loodame, et aasta lõpuks on igas keskuses uus grupinõustamise metoodiline juhend­materjal, kust nõustaja leiab enda töö jaoks midagi kasulikku.


Hedy Laidre


Kaire Karon

TTG Karjäärikeskus