Kadrin Kergand
Karjääriteenistuse spetsialist
Tartu Ülikool

Oma lõpetajate kohta tagasiside kogumine on üks oluline komponent hariduse konkurentsivõime ning kvaliteedi tagamisel. Tartu Ülikoolis on alates 1999. aastast läbi viidud lõpetanute küsitlusi. Tööandjatega kohtumised on aset leidnud ümarlauavestluste ning grupiintervjuudena. Sellel kevadel sai TNS Emori abil tehtud suuremamahulisem tööandjateküsitlus, mille eesmärk oli saada tagasisidet meie lõpetanute kohta tööturul.

Tööandjad väärtustavad isikuomadusi
Kõrgharidusega spetsialisti tööle võtmisel on kõige otsustavam tööintervjuul tekkinud mulje isiku kohta. Mulje kujunemisel on suur roll just suhtlemisoskusel ja siit võib järeldada, et inimese värbamisel on küllalt suur osakaal just isikuga seotud faktoritel. Ka kommentaarides rõhutasid tööandjad iseloomu- ja isiksuseomadusete ning suhtlemis- ja eneseväljendusoskuste olulisust. Suhteliselt ootamatu tulemusena selgus, et tööandjad peavad väheoluliseks lõpetanu õppeastet (bakalaureuse- või magistridiplom) ning õpingutulemusi. Magistrikraadi vähest väärtustamist kinnitab ka EBSis läbiviidud uurimus (ÄP lisa “Juhtimine”, september 2003). Õpingutulemuste vähene olulisus on seletatav sellega, et siiani on tööandajad rahul meie lõpetanute erialase ettevalmisusega.

Võtmesõnaks koostöö- ja meeskonnatööoskus
Tööandja tahab, et noor spetsialist oleks eelkõige hea meeskonnatöö tegija ning koostööaldis kolleeg. Eeldatakse ka heade erialaste teadmiste olemasolu ning kiiret õppimisvõimet ja iseseisvust. Tööandjate ootused noorele lõpetajale on kõrged ka muudes valdkondades, nagu eneseväljendusoskus, analüüsioskus, algatusvõime.
Vähem oodatakse noortelt juhtimis- ja koordineerimisoskuste olemasolu, mis viitab ilmselgelt sellele, et on ümber saanud aeg, mil värsked lõpetajad asusid tööle juhtidena. Sellist ideaalset ettekujutust noorest spetsialistist võrdlesime reaalsete lõpetanutega. Arenguruumi on meie lõpetanutel veel mitmeski valdkonnas, nt meeskonnatöös, juhtimis- ja koordineerimisoskuses ning heade praktiliste oskuste omandamises.