Kindlasti on õpirändeks võimalusi veelgi. Teadliku tegutsemise korral saab kultuuridevahelise erinevuse kogemuse või väikese keelepraktika kätte ka mõnda välisriiki klassiekskursiooni raames külastades. Sellisel juhul sõltub ettevõtmise kasutegur otseselt ettevalmistuste põhjalikkusest ning karjäärispetsialistid saavad oma teadmistega olla abiks näiteks klassijuhatajale.

Järgnevalt on ära toodud erinevad võimalused, mille raames tasub eraldi tähelepanu pöörata õpirände kasutegurite otsimisele.

  • Keelepraktika üldhariduskoolist – paljudel keeleõpet pakkuvatel üldhariduskoolidel on sobiva keelega välisriigis partnerkoole või -klasse. Paarinädalast keeleõppe praktikat ette valmistades tasub arvesse võtta kõiki klassikalise õpirände ettevalmistustegevusi.
  • Tihti satuvad noored välismaale ka seoses oma hobidega: laulukoor, matka- või kunstiring jne. Kui grupp on taotlenud rahastust mõne projekti või programmi raames, võidakse vajalikud ettevalmistuse etapid ka selle raames ette näha. Karjäärispetsialist saab siinkohal soovitada sobivaid töölehti ning ettevalmistavaid tegevusi.
  • Ettevõtlusest huvitatud õpilastel on võimalik osaleda ettevõtlushariduse messidel välisriikides. Näiteks Junior Achievement Arengufond korraldab igal aastal õpilasfirmade laatu ja kevadel selgitatakse võistlustel Eesti parim õpilasfirma, kes esindab Eestit Euroopa õpilasfirmade võistlusel. Täpsemat infot leiad JAAF kodulehelt.
  • Praktika vabatahtlikuna - olenevalt vabatahtliku töö iseloomust ja saadava kogemuse tõsidusest on teatud erialade puhul võimalik paluda koolidel arvestada  vabatahtlikku praktikaperioodi ametliku praktikaperioodina.
    Töötades vabatahtlikuna mõnes sotsiaal- või noortekeskuses on igati mõeldav, et sinu vabatahtlikku tööd saab arvestada kui praktikat. Pea siiski meeles, et kuna Eestis puudub veel vabatahtlikkuse ametlik määratlus, on sellised otsused iga kooli enda teha ning mingit ühtset reeglit selles suhtes ei ole. Uurida ning küsida tasub alati!

Euroopa piires toimunud vabatahtliku teenistuse kohta on võimalik väljastada Euroopa õpirände tunnistuse.

  • Koolitustegevus ja võrgustikuprojektid
    Suunajate ja noortejuhtide rahvusvaheline enesetäiendamine võimaldab osaleda rahvusvahelistel õppevisiitidel, koolitustel, töövarjuprojektides ja seminaridel, teha tööpraktikat ja muud. Võimalusi on mitmeid. Näiteks pakub programm Euroopa Noored noortega töötavatele inimestele (nii noorteorganisatsioonide liikmetele kui noorte suunajatele) võimalust ise ellu viia koolitustegevusi ja võrgustikuprojekte. Korraldada saab nii rahvusvahelisi koolitusi, seminare, tööpraktikaid, töövarju projekte, kohtumisi. Vt tutvustavat videot:


Sihtasutus Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo korraldab ja vahendab ka ise rahvusvahelisi enesetäiendamisvõimalusi – koolitusi, seminare, õppevisiite jm. Vaata pakkumisi.

Lisaks põhjalikule ettevalmistusele ei tohi tähelepanuta jätta ka õpirände ajal toimuvate muudatuste jälgimist ja analüüsimist ning pärast õpirännet järelduste tegemist.