Selleks, et ma oleks sihiteadlik ja edukas töös noortega pean ette kujutama, mis on õnnelikkus, tervis, haridus, väärikus, kultuur, elukeskkond, usk, sõltuvus, iseseisvus, avatus, armastus jne.

Lisaks ettekujutusele pean tundma ka kõige eelmainitu tekkimise, püsimise ja hävimise põhjuseid. Pean vaatlema iga indiviidi eraldi. Pean uurima ühiskonda põhjalikult. Kodus toimuv peegeldub koolis. Koolis toimuv peegeldub hiljem tööl. Tehtav töö vormib maailmavaadet. Maailmavaade mõjutab inimese väärtusi. Väärtused anname edasi oma lastele. Kõik on kõigega seotud. Juhuslikkust ei ole olemas.

Noorte eest hoolitsemisel ning nende arengule kaasaaitamisel pean võtma Vastutuse -olema loov, julge, ettenägelik, tark, sihikindel, avatud, süsteemne jne. Jagan arvamust, et kui tahad inimest aidata, siis aita tal muutuda iseseisvamaks…

Noorsootöö on noortele tingimuste loomine arendavaks tegevuseks, mis võimaldab neil vaba tahte alusel perekonna-, tasemekoolituse- ja tööväliselt tegutseda.

Karjäärinõustamine on inimese toetamine iseenda tundmaõppimisel ja tulevikuplaanide koostamisel, teadlike karjääriotsuste tegemisel ja elluviimisel. Nõustamisel käsitletakse isikliku elu, hariduse, kutse- ja töövalikutega seotud teemasid.

Kas noorsootööl ja karjäärinõustamisel on midagi ühist? Kas noorsootöötaja peaks noort nõustama? Kas karjäärinõustaja peaks noort noorsootöösse suunama? Kas noorsootöötaja oskab noori karjäärinõustaja juurde suunata? Kas karjäärinõustaja oskab noori suunata ka näiteks vabatahtlikuks välisriiki (Programm Euroopa Noored, Euroopa Vagatahtlik teenistus)?

Euroopa Sotsiaalfondi programmi “Noorsootöö kvaliteedi arendamine” algatajad on eesmärgiks seadnud soovitud seisundi, kus noorte valmidus tööturule sisenemiseks ja seal toimetulekuks on tõusnud tänu noorsootöö teenuste kõrgemale kvaliteedile. Karjäärinõustamine kuulub noorsootöö teenuste hulka, kuid kas karjäärinõustaja oskab olla noorte mentor kõigis eluküsimustes?

Augusti lõpus toimunud seminaril “Läbi noorsootöö hakkamasaavaks tööturul“ tegeleti üsna mitmele välja toodud küsimustele vastamisega. Karjääriteenustega seoses jäi koostöökohana kõlama haridust, tööturgu ja elukutseid puudutava info vahendamine noortele ning noorsootöötajate karjäärialane koolitusvajadus. Toimunud koolituste ja seminaride materjalid asuvad portaalis mitteformaalne.ee.

Nii nagu ei saa küsida, mis on lillele tähtsam vesi või päike ei saa küsida ka seda, kes on noorele tähtsam nõuandja. Karjäärispetsid ja noorsootöötajad ajavad tegelikult ühte ja sedasama asja. Seega selleks, et karjäärinõustaja saaks teha oma tööd kvaliteetiselt peaks ta omandama noorsootöötaja baasteadmised ja oskused ja vice versa.

Kohtumiseni noorsootöötajate koolitusel (vt mitteformaalne.ee)!

 


Madis Masing
Noorsootöötaja
ESF programmi "Noorsootöö kvaliteedi arendamine" koolitustegevuse koordinaator Euroopa Noored Eesti büroo SA Archimedes