Sten Rinne, BGC Grupp

Karjäärikonverentsid noortele
Sinu võimalused on noortele suunatud haridus- ja karjääriteemadele keskenduv projekt, mis on edukalt toiminud kahel viimasel õppeaastal ning mille raames on korraldatud viis populaarset konverentsi ja välja antud kogumik Noore heade mõtete raamat.

Üritustesari on leidnud noorte hulgas sooja vastuvõtu, kuna annab oluliste valikute ees seisvatele abiturientidele võimaluse kohtuda erinevate elualade ekspertidega ja julgustabgümnaasiumi peatseid lõpetajaid mõtlema sügavamalt tänaste otsuste mõjule tulevikus.

 

Noorte eelistused ja hirmud
Igal konverentsil on noortel palutud täita ka spetsiaalne küsimustik, mis on eri kordadel veidi varieerunud. Haridusvalikute ja hilisema karjääriga seonduvate küsimuste kõrval on viimastel kordadel uuritud, millised mõtted on noortel seoses välismaale õppima minekuga. Järgnev kokkuvõte on üldistatud kolme küsitluse põhjal, mille täitis kokku 579 noort. Küsitluses osalenutest ligi 80% olid vanuses 16 – 19 eluaastat, veidi enam kui pooled 12. klassist.

Selgus, et vastanutest 83% oli kaalunud õpingute jätkamist välismaal. Sihtkohtadest olid kõige populaarsemad Suurbritannia ja Ameerika Ühendriigid, järgnesid Saksamaa, Rootsi ja Prantsusmaa. Eksootilisemate kohtadena mainiti veel Uus-Meremaad, Brasiiliat, Argentiinat ja Lõuna-Aafrika Vabariiki. 38% leidis, et raha ei saa või pigem ei saa takistuseks piiri taha minekul.

Samas tõid noored välja mitmeid hirme seoses välismaale minekuga. Kõige suurem neist oli kartus keelebarjääri ees ning hirm, et ei saada üksi võõras keskkonnas igapäevaselt hakkama. Kolmandale kohale asetusid rahalised probleemid. Olulisteks osutusid noorte jaoks veel koduigatsus, sõbrad ja võõras kultuur. Täiesti ebaoluline tegur oli hirm, et õpinguid ei tunnustata Eestis, samuti ei kardetud raskusi sisseastumisel või probleeme kooli valikul.

Tulekul konverents lastevanematele
Kuna lisaks noortele on sageli infopuuduses ka lastevanemad ehk inimesed, kellelt keeruliste valikute puhul oodatakse nõuandeid ja soovitusi, toimub 29. aprillil 2006 esmakordselt konverents, mis on mõeldud just lastevanematele. Sisuka konverentsipäeva eesmärgiks on aidata vanematel paremini mõista valikuid ja võimalusi, mis noorte ees tänapäeval seisavad, ning seeläbi noori paremini toetada. Täpsem info ja registreerumine: www.voimalused.ee

Usume, et pikas perspektiivis toetab Sinu võimalused projekt üldhariduskoolides haridustee ja karjääriplaneerimise temaatika tähtsustamist ning aitab kaasa keskkooliõpilastes kindlustunde tekkimisele oma tuleviku suhtes.