Noorteprojektides osaledes või neid ellu viies omandatakse mitmeid pädevusi, mis aitavad laiendada noorte tulevasi karjäärivalikuid. Pädevusi omandatakse mitteformaalse õppimise käigus, mis õpetab iseseisvaks eluks ja aktiivse kodanikuna tegutsemiseks vajalikke oskusi.

Ohtralt mitteformaalse õppimise kogemusi pakub programm Euroopa Noored, mis võimaldab noorte omaalgatuslikku tegutsemist ja mitmekesiste kogemuste omandamist rahvusvahelisel ning kohalikul tasandil. Programmis toimunud õppimise analüüsimiseks kasutatakse Noortepassi, mis kinnitab projektis osalemist, kirjeldab selle olemust ja teemasid, selgitab tunnistuse omaniku rolli projektis ning tema õpitulemusi, paigutatuna võtmepädevuste raamistikule.

Võtmepädevustele paigutuvad inimese elu jooksul erinevatest allikatest ammutatud teadmised, oskused ja hoiakud. Need on suhtlus ema- ja võõrkeeles; matemaatikapädevus ning teadmised teaduse ja tehnoloogia alustest; infotehnoloogiline pädevus; õppimisoskus; isiklik, kultuuridevaheline, sotsiaalne ja kodanikupädevus; algatusvõime ja ettevõtlikkus ning kultuuriteadlikkus ja kultuuriline eneseväljendus.

Neid pädevusi arendavad suuremal või vähemal määral kõik programmi Euroopa Noored projektid.

Programmi Euroopa Noored abil saavad noored oma ideid teostada erinevates nende jaoks huvi pakkuvates valdkondades ning end näiteks välismaal vabatahtlikuna proovile panna. Kogemus omandatud, teatakse paremini oma huvisid ja tugevaid külgi ning ollakse konkurentsivõimelisemad tööturule sisenemiseks. Noortepassi saab edukalt kasutada ka tööandjale projektis õpitu selgitamiseks ja nii võimalikku töökogemuse puudumist kompenseerida.

Programm rahastab erinevat tüüpi noorteprojekte, kus osalevad 13-30aastased noored. Noortevahetused annavad Eesti ja teiste riikide noortele võimaluse ühistegevuse käigus endi jaoks olulisi teemasid käsitleda ning üksteise kultuurilisi sarnasusi ja erinevusi tundma õppida. Noortealgatuste alaprogramm seab keskmesse noorte tegevused oma kogukonna heaks, -seminarid ja demokraatiaprojektid arendavad noorte osalusvõimalusi ühiskonnaelus ning koolitustegevus- ja võrgustikuprojektid pakuvad noortega töötavatele spetsialistidele ja noortejuhtidele rahvusvahelist enesetäiendamisvõimalust. Euroopa vabatahtliku teenistuse raames saavad aga 18-30aastased noored töötada vabatahtlikuna erinevates riikides Euroopas või kaugemal ning Eesti organisatsioonid saavad vastu võtta vabatahtlikke üle Euroopa.

Projektitaotlusi võivad esitada kõik mittetulundusühingud, avalik- õiguslikud asutused, kohalikud omavalitsused ja noortegrupid. Programmil on aastas kokku 5 taotlustähtaega: 1. veebruar, 1. aprill, 1. juuni, 1. september ja 1. november. Toetusi vahendab SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo. euroopa.noored.ee/voimalused.
 


Marit Valge
SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo, avalike suhete ja teavitusvaldkonna koordinaator