Mirjam Lindpere
Tallinna Tehnikaülikooli karjääriteenistus

8-12. oktoobril olin koos Piret Tatuntsiga (TÜ) ja Ethel Eharannaga (TLÜ) õppevisiidil Maltal. Õppevisiidi eesmärk oli tutvuda karjääri- ja nõustamisteenustega ühe väikeriigi ülikoolis. Õppenädalal võtsid meid vastu Malta Ülikooli nõustamiskeskus ja karjäärikeskus, Tööturu Uuringute Instituut, Malta valitsuse Haridusosakonna nõustamiskeskus ja MCAST kutsekool.

Toon välja reisil kogutud mõtteid väikeriigi karjäärinõustamise põhimõtete kohta.

Väiksuse rõhutamine
Kõik nõustajad ja karjääriteenuste pakkujad Maltal peavad oma töö üheks oluliseks määrajaks riigi ja rahva väiksust. Ei saa võtta eeskujuks USA-d ega Inglismaad oma heade sissetöötatud karjääriteenuste süsteemiga, sest suures riigis on inimeste ja tööülesannete jaotumine hoopis teistmoodi võimalik kui väikeses riigis. Tuleb arvestada vajadusega pidevalt muutuda ning vastavalt olukorrale ja võimalustele ümber kohaneda.

Multifunktsionaalsus
Väikeses riigis peavad kõik inimesed olema multifunktsionaalsed, täitma erinevaid ülesandeid. Sageli töötavad inimesed mitmel töökohal. Paljude rollide tõttu on inimesed sageli ülekoormatud, lisaks tekitab see ohu jääda pinnapealseks oma töös. Eriti puudutab see oht nõustajaid, kuna nõustaja ei saa sellisel juhul iga kliendiga sügavuti minna. Tuleb leida hea tasakaal multifunktsionaalsuse ja põhjalikkuse vahel.

Erinevad oskused
Multifunktsionaalsuse ja erinevate rollide tõttu peavad inimesed omama erinevaid oskusi. Lisaerialade valik ülikoolis, hobitegevus ja lisakursused annavad võimaluse muutustega paremini kohaneda, tööturu muutusteks valmis olla. Samas suurendab see nõustamise vajalikkust veelgi, sest õpilased ja üliõpilased ei oska sageli endale sobivaid lisaerialasid, vabaaineid ega täiendkursuseid valida.

Paindlikum õpe
Väikeses riigis ja paljusid rolle täitvate inimeste juures on vaja keskenduda paindlikele õppevormidele. Võimalikult palju tuleb pakkuda kaugõppe ja õhtuõppe võimalusi, et inimesed saaksid ennast täiendada igas eluetapis.

Edu võti on inimeste arendamine
Malta ainsad ressursid on meri, päike ja Malta inimesed. Seega tuleb edu saavutamiseks panustada inimestesse, nende koolitamisse, arendamisse ja toetamisse. Inimeste nõustamine on nende arendamise ja koolitamise oluline osa.

Karjääriteenistus
Malta Ülikooli karjääriteenistuse ülesanne on sisseastujate nõustamine erialavalikul, üliõpilaste nõustamine tööotsimisel ja lisaerialade ning vabaainete valikul, põhikooliõpilastele erialade tutvustused koos valdkonna tööandjatega, vilistlaste karjäärialguse uuringud. Tööpakkumiste vahendamisega ülikooli karjääriteenistus ei tegele. Vaatamata sellele on pool aastat peale ülikooli lõppu 83% lõpetanutest tööl. Kaks kolmandikku lõpetanutest töötab juba ülikooli ajal, kuna on palju võimalusi osakoormusega õppeks.

Oma valdkonda tutvustavad tööandjad mitte ülikoolis, vaid juba põhikoolides, kus õpilased vajavad infot erinevatest karjäärivõimalustest. Karjääriteenistuse töö põhirõhk on suunatud ülikooli sisseastumisele ja sellele eelnevale karjääri planeerimisele.

Väljalangevus nullilähedane
Tänu põhjalikule keskkooli- ja põhikooliõpilaste nõustamisele ning rangetele sisseastumistingimustele on Maltal ülikoolist väljalangevus nullilähedane. Eesti ülikoolide suur väljalangevuse protsent tuleneb selgelt vähesest õpimotivatsioonist, kehvadest õpioskustest ning vähesest nõustamisest nii enne ülikooli astumist kui ülikooli ajal.

Õppemaks
Malta Ülikoolis on täiskoormusega õppimine kõikidele tasuta. Lisaks maksab riik kõikidele täiskoormusega õppijatele stipendiumi. Osakoormusega õpe on tasuline, kuid see-eest õhtusel ajal või nädalavahetustel.

Koolide koostöö tööandjatega
Karjääriteenistus Maltal tööpakkumisi ei vahenda, kuid kuna õppejõud on ise tihedalt seotud ettevõtlusega ja sageli töötavad osalise ajaga konsultantidena eraettevõtetes, siis on koolil tihe side tööandjatega. Üliõpilased saavad infot töövõimalustest otse oma õppejõududelt.

Õppekavade arendus on tihedalt seotud ettevõtetega. Näiteks MCAST-i kutsekoolis on Lufthansa poolt rahastatav ja õpetatav eriala, kus koolitatakse lennukiehitajaid. Üks Dubai ettevõte loob Maltale filiaali, kus vajab lähiajal üle 5000 IT spetsialisti. Sellega seoses avas Malta Ülikool kohe IT teaduskonna ning MCAST-i kutsekool võttis kõik soovijad vastu IKT erialadele.

Nõustamine ülikoolis
Malta Ülikool on üliõpilaste arvult võrdne Tallinna Tehnikaülikoolile. Sealses nõustamiskeskuses on tööl 6 nõustajat, kes toetavad üliõpilasi isiklike probleemide korral. Üliõpilaste põhilised probleemid on seotud iseseisvumise, suhete, seksuaalsuse ja stressiga. Välistudengitel lisaks kohanemisraskused, koduigatsus ja kultuurišokk. Nõustamiskeskust kasutab aasta jooksul umbes 5% tudengitest. Nõustajad on valdavalt kliinilised psühholoogid ja psühhoterapeudid.

Esmakursuslastele korraldatakse toetusgruppe, kus õpetatakse põhiliste probleemidega hakkamasaamist ja aidatakse ülikoolieluga kohaneda. Enne eksamisessiooni on stressigrupid, kus õpetatakse ajaplaneerimist ja stressi maandamist. Ülikooli personalile korraldatakse koolitusi ja seminare, et nad õpiksid märkama üliõpilaste probleeme ja neid sümptomeid, mille puhul kindlasti psühholoogi juurde edasi saata.

Karjäärinõustamine kohustuslikus kooliastmes
Igas põhikoolis on karjääriõpetaja, kes teeb esmast nõustamist ning korraldab koolis karjääriüritusi. Lisaks teeb Malta Haridusosakond igale põhikooli lõpuklassile karjääripäeva, kus tehakse karjääriplaneerimise ülesandeid kokku 4 tundi ühe päeva jooksul. Päeva lõpetuseks saab iga õpilane diplomi. Keskkooliastmes on igas koolis olemas karjäärinõustaja, kes on sageli samas ka mõne aine õpetaja. Nõustamisteenuseid korraldab valitsuse haridusosakond ja selle nõustamiskeskus, kus on vastuvõtt ka erinevatel nõustajatel.

Nõustajate hariduslik taust
Enamik Malta vanema generatsiooni nõustajaist on oma nõustamisoskused saanud Inglismaa ülikoolidest, nt Reading University. Nüüd on ka Malta Ülikoolis magistritasemel nõustamise õpe. Nõustajaks (sh karjäärinõustajaks) olemisel on vajalik nõustamiskoolituse läbimine. Kõikidele Malta nõustajatele oli suureks üllatuseks, et Eestis puudub ülikooli tasemel nõustajate väljaõpe.

Lisaks soovitan lugeda professor Ronald G. Sultana raamatut Challenges for Career Guidance in Small States(veebis saadaval eesti keeles).