1. taotlus Ida-Virumaa nõustamiskomisjonile, mille võib esitada

  • lapsevanem (või lapse seaduslik esindaja)

lapse esindaja taotlus nõustamiskomisjonile

2. lapse/õpilase isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) koopia;

3. lapse esindaja(te) isikut tõendava dokumendi koopia;

4. lapse/õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart, kus on kirjeldatud haridusasutuses läbi viidud pedagoogilise ja psühholoogilise uuringu tulemused ja tugimeetmed;

lapse individuaalse arengu jälgimise kaart (lasteaias käiva lapse puhul) või

lapse koolivalmiduse kaart (kooliks valmistuva või kooli mineva lasteaialapse puhul)

õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart (õpilase puhul)

5. kooli koostatud ülevaade õpilase eelnevate õppeaastate õpitulemustest või väljavõte õpilasraamatust;

6. perearsti või eriarsti või muu spetsialisti hinnang, mis täpsustab või põhjendab erivajaduse olemust ja toetab sobiliku meetme rakendamise soovitamist;

7. rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle koopia.

NB!  Nõustamiskomisjon võib vajadusel nõuda täiendavaid dokumente ja spetsialistide hinnanguid õpilase või koolieelse lasteasutuses käiva lapse arengu täpsustamiseks.

 

Nõustamiskomisjonile taotluse esitamise tähtajad:

  • erivajadustega lapse/õpilase õppe ja kasvatuse tingimuste korraldamise (sh sobitus- ja erirühma, sobiva õppekava ning eriklassi) soovitamine – kogu kalendriaasta vältel
  • koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamise soovitamine – alates jooksva aasta 1. märtsist kuni 1. augustini

Nõustamiskomisjon teeb otsuse 30 päeva jooksul taotluse esitamisest. Taotluses esinevate puuduste kõrvaldamise (nt puuduvad osad dokumendid) või täiendavate uuringute vajaduse korral pikeneb otsuse tegemise aeg puuduste kõrvaldamisele või täiendavatele uuringutele kuluva aja võrra. Kui komisjoni koosolek lükatakse edasi taotleja poolt esitatud mõjuval põhjusel, pikeneb otsuse tegemise aeg vastava aja võrra, mis on vajalik uue koosoleku kokkukutsumiseks.