Kuigi vajadus nõustamise järele kutseharidussüsteemis on terav, ei ole kahjuks Eestis tänasel päeval veel palju näiteid kutseõppeasutustes töötavatest nõustajatest. Tartus on asjaga igatahes algust tehtud ja esimesed raskused ületatud, tänased kogemused kinnitavad sellekohase töö olulisust ning vajadust sellega kindlasti edasi minna.

Eesmärk
Tartu Kutsehariduskeskuse nõustamissüsteem loodi eesmärgiga pakkuda psühholoogilise, sotsiaalse, õpi- ja karjäärinõustamise vahendusel toetust nii õpilastele kui õpetajatele ning aidata kooli õppe- ja kasvatustegevuse teostamisel.

Nõustamismeeskonna rollid
Tänasel päeval kuuluvad süsteemi sotsiaalpedagoog, sotsiaaltöötaja, psühholoog ja karjäärinõustaja, vajadusel kaasatakse ka teisi spetsialiste nii kooli siseselt kui ka väljastpoolt (haridus-, meditsiini-, sotsiaalhooldusasutustest jm). Sellise tugikeskuse põhilisteks tegevusteks on õpilaste individuaalne ja grupikonsulteerimine ja nõustamine ning pedagoogide konsulteerimine ja nõustamine seoses probleemidega koolis. Plaanis on alustada ka grupitreeningute ja loengute läbiviimisega nii õpilastele kui pedagoogidele.

Psühholoogi põhiülesandeks on õpilaste ja õpetajate psühholoogiline nõustamine, vajadusel ka konfliktide lahendamine ning koolituste või loengute läbiviimine. Kavas on juurde võtta veel üks psühholoog, sest ühele inimesele käib rohkem kui 2000 õpilase ja pedagoogi murede kuulamine üle jõu.

Sotsiaalpedagoogi ülesandeks on grupitööde kaudu õpilaste sotsiaalsete oskuste tõstmine, samuti õpetajate abistamine arenguvestluste läbiviimisel.

Sotsiaaltöötaja aitab leida võimalusi sotsiaalsete probleemidega praktiliseks toimetulemiseks ning juhendab orienteerumist seadustes ja võimalustes.

Karjäärinõustaja aitab õpilastel oma valikutes selgust saada ja viib läbi loengutsükleid, mis annavad õpilastele teadmisi ja oskusi töömaailmas toimetulemiseks. Viimased on juba nii mõnegi eriala õppekavva ametlikult sisse võetud.

Kogu nõustamismeeskonna tegevus käib süsteemselt ja omavahel nõu pidades. Töös järgitakse kooli üldisi eesmärke. Selle õppeaasta põhieesmärgiks tugikeskusele on näiteks koolist väljalangevuse vähendamine, väljatöötamisel on vastav tegevuskava.

Asukoht
Ruumiline paiknemine on korraldatud nii, et kättesaadavad ollakse erinevates kutsehariduskeskuse õppehoonetes graafiku alusel. Jagatakse erinevatel aegadel ühte ruumi, et õpilastel ja ka õpetajatel tekiks teadmine, kust tugikeskuse spetsialiste leida ning see, et nad moodustavad meeskonna. Abivajajaid jagub ja kedagi ei saadeta ilma abita minema.

Senise töökorralduse veelgi paremaks väljaarendamiseks on Tartu Kutse-hariduskeskusel kavas esitada projekt struktuurfondidele, ettevalmistused koostööpartneritega juba käivad.

Signe Reppo
Karjääriplaneerimise osakonna juhataja
Tartu Kutsehariduskeskus