2009. ja 2011. aastal toimusid aprillist kuni septembrini Eesti ja Soome karjäärispetsialistide ühised koolitused „Innovative guidance methods to support mobility”. Koolitus oli ingliskeelne ja kestis mõlemal korral kokku kümme päeva, millest kuus olid seminari ning neli töövarjutamise vormis. Kokku osales kahel aastal koolitusel 21 Eesti ja 17 Soome karjäärispetsialisti.

Mõlema riigi karjäärispetsialistid said koolituse käigus nii teoreetilisi kui ka praktilisi teadmisi õpi- ja töörändest, kultuuridevahelistest erinevustest ning elulistest asjadest, millele tuleks ühest riigist teise minekul tähelepanu pöörata. Et selline koolitus oli nii Eesti kui ka Soome karjäärispetsialistide jaoks esmakordne, pidasime vajalikuks uurida üks aasta pärast viimase koolituse lõppu ka koolituste pikemaajalist mõju ja kasutegureid. Uuringufirma Psience uurijad tegid käesoleva aasta suvel ja sügisel fookusgrupi intervjuud õpirändekoolitustel osalenutega Eestis. Täieliku ülevaate huvides toimus samalaadne uuring paralleelselt ka Soomes. Eestis küsitleti 13 ja Soomes 9 koolitusel osalenut.

2011 koolitusgrupp

Koolituse kasutegur on olnud suur

Uuringus osalenud hindasid kõrgelt nii koolituse sisu, koolituse käigus tekkinud uusi kontakte kui ka koolituse Soome-Eesti mõõdet, mis andis olulist lisaväärtust. Enim oldi rahul töövarjuks olemise võimalusega. Oma igapäevatöösse on võetud koolituselt kaasa üks-kaks uut meetodit ning regulaarselt suheldakse ka kolleegidega, kellega koolituse käigus tutvuti. Lisaks mitteametlikule suhtlemisele on mõningad koolitusel osalenud jätkanud koostööd ka ühiste projektide raames.

Toodi välja viis põhjust, miks koolitusel osaleda:

·         põhjalik, huvitav ja energiat andev programm;

·         uued kontaktid oma töövaldkonnas;

·         uued ideed ja meetodid, mida oma töös kasutada;

·         teadmised ja oskused õpi- ja töörändest ning kultuuridevahelistest erinevustest;

·         võimalus tutvuda kolleegide tööga välisriigis.

Uusi teadmisi ja oskusi õpirändest vajatakse ka edaspidi

Peale koolituse pikemaajalise mõju uuriti ka osalenute arvamust, kas oleks vaja jätkukoolitust. Enamik osalejaid on ühel meelel, et jätkukoolitus on vajalik. Eesti osalejad hindavad selle vajalikkust 10 palli skaalal (*) lausa 8,62 palliga (Soome karjäärispetsialistid ei hinnanud jätkukoolituse vajalikkust numbriliselt).

Jätkukoolituselt oodatakse ennekõike eelmiste koolituste teemadega sügavuti edasi minemist. Samuti soovitakse, et jätkukoolitus aitaks varem õpitut meenutada ning jagada parimaid tavasid õpitu rakendamisest töökeskkonnas. Samas tuntakse puudust infost välisriigis õppimise ja töötamise võimaluste kohta, soovitakse rohkem teada saada kultuurilistest erinevustest ning noorte võimalustest ja vabatahtlikust tööst. Veel tuntakse huvi migratsiooniteemade ning tööturutrendide ja statistika vastu. Edasiarenduseks pakutakse välja koolituse eel- ja jätkutegevust, mis ei laseks õpitul soiku vajuda.

Uuringu tagasiside andis kinnitust, et osalejate huvi jätkukoolituse vastu on endiselt suur. Sellele tuginedes on Eesti ja Soome Euroguidance’i ja Eurese keskused taas seljad kokku pannud ning planeerivad 2013. aastasse õpi- ja töörände teemalist jätkukoolitust. Osalejate leidmiseks kuulutame juba veebruari alguses välja konkursi.

Uuringu ingliskeelse aruandega saab tutvuda SIIN.

(*) 10 palli tähistab maksimumhinnangut ja 0 palli miinimumhinnangut.

Kadri Eensalu, SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskus, õpirändekoolituse korraldaja ja läbiviija