Pärnus on karjääriteenuseid linna ja maakonna noortele pakutud alates 1999. aastast, kui Pärnu Õppenõustamiskeskuse (ÕNK) juurde loodi Noorte Infopunkt. Nii nagu teisteski Rajaleidja keskustes tegelevad siin noorte teavitamise ning nõustamisega karjäärinõustajad ja karjääriinfo spetsialist.

ÕNKi missioon on laste ja noorte toetamine võimetekohase hariduse omandamisel, sobivate valikute tegemisel ning koolikohustuse mittetäitmise ennetamine. 1993. aastal rajatud keskuses töötab praeguseks juba 31 spetsialisti: koolipsühholoogid ja -sotsiaalnõustajad, logopeed-eripedagoogid, karjäärispetsialistid ja psühholoogiateenistuse psühholoogid.

Kui karjäärispetsialistid, II tasandi eripedagoogid, logopeedid, psühholoogid ja sotsiaalnõustajad ning psühholoogiateenistuse psühholoogid võtavad kliente vastu peamiselt keskuse pinnal, siis I tasandi teenust pakkuvad koolipsühholoogid ja -sotsiaalnõustajad viibivad suure osa oma tööajast teenindatavas koolis. Lastel, lapsevanematel ja õpetajatel on seega võimalus pöörduda abi saamiseks nii kooli kui ka nõustamiskeskusesse ning soovi korral valida eri spetsialistide vahel.

Kuigi karjääri- ja õppenõustamine sisu poolest erinevad, on neil kokkupuutepunkte rohkesti. Noorte Infopunkt teeb tihedat koostööd koolipsühholoogide ja -sotsiaalnõustajatega, kes valdavad infot probleemidega õpilastest oma koolis. Noored, kellel on õpiraskused, probleemid käitumisega või koolist puudumisega vajavad sageli karjäärialast nõu. Tänu kiirele infovahetusele ja spetsialistide omavahelisele usaldusele on paljud kooliprobleemidega noored tulnud kohtuma karjäärinõustajaga. Karjääri- ja õppenõustamisteenuste hea kättesaadavus ning paindlik ja eesmärgistatud koostöö on loonud suurepäraseid võimalusi õpilaste koolist väljalangevuse ennetamiseks. Meie ühine eesmärk on kindlustada noorte toimetulek, konkurentsivõime igapäevaelus ja tööturul ning toetada valmisolekut elukestvaks õppeks.

Hiljuti käis karjäärinõustamisel üks gümnaasiumiõpilane, kes püüdis teha tulevikuplaane, kuid näis väga ebakindel ja pelglik. Kui nõustaja soovitas tal pöörduda psühholoogi poole, ei olnud ta esialgu selleks kohtumiseks valmis. Karjäärinõustaja püüdis neiu kõhklusi vähendada, kirjeldades talle kooli psühholoogi kui nooruslikku ja abivalmis inimest, kuni noor oligi nõus psühholoogilt abi otsima. Harvad ei ole ka juhud, kui karjäärinõustajad suunavad kliendi edasi eripedagoogi ja/või logopeedi vastuvõtule. Eripedagoogi abil leitakse lapsele või noorele sobivad tugiteenused, võimetekohane õppekava, õppevorm ja õpistrateegia. Logopeed annab nõu kõne- ja õigekirjaprobleemide korral.

Kõik Pärnu linnas elavad riskigrupi lapsed ja noored on kuni kohustusliku kooliea lõppemiseni ÕNKi koolisotsiaalnõustajate vaateväljas. Eriti suurt tähelepanu vajavad seejuures õpiraskustega laste klassides ja lihtsustatud õppel olevad õpilased. Pakkumaks neile tõhusamaid karjääriteenuseid, on palju abi sotsiaalnõustajatest, kes nö reklaamivad oma teenindatavas koolis Noorte Infopunkti spetsialistide poolt pakutavaid loenguid, üritusi ning nõustamisvõimalusi. Õppekäigud kutsekoolidesse ja ettevõtetesse, mida pakutakse eeskätt erivajadustega õpilastele, on kujunenud meeldivaks traditsiooniks.

Tihe koostöövõrgustik annab võimaluse pakkuda integreeritult karjääri- ja õppenõustamisteenuseid. Õpimotivatsiooni kaotanud noor leiab endas uut jõudu, kui talle anda võimalus sundimatus õhkkonnas mõtiskleda tulevikuplaanide üle. Karjäärinõustaja, kes ei ole konkreetse kooli spetsialist, tekitab õppijas usaldusväärsust ja fookus kooliraskustelt viiakse üle õpilase tugevustele ja tulevikuvõimalustele.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et keskuse karjäärispetsialistid peavad koostööd teiste õppenõustamiskeskuse spetsialistidega väga oluliseks. Koos töötamine loob hea võimaluse keerulisi juhtumeid omavahel arutada ja vajadusel kaasata nõustamisse teise valdkonna spetsialiste. Noored ise ei pruugi osata liigitada oma muresid ja probleeme karjääriga seonduvateks, psühholoogiliseks või õppenõustamisvajaduseks. Nende jaoks on oluline leida vastus oma küsimustele. Kuna lähtume oma töös just kliendi vajadustest, on meil hea meel pakkuda abiotsijaile mitmekesist nõustamisteenust, olgu selleks siis karjääri- ja õppenõustamine või psühholoogiline abi.

Kristi Kuurme
Pärnu Õppenõustamiskeskuse karjäärinõustaja