Viljandimaa Rajaleidja keskus pakub õppenõustamisteenuste loenguid.

Info ja loengute tellimine: Reet Nigol, reet.nigol@rajaleidja.ee, tel 5331 6125.

Loengud on tasuta.

 

        Keskuse juht Reet Nigol

        "Viljandimaa RLK teenuste toimimine: nõustamisprotsessi kirjeldus ja ülevaade nõustamiskomisjoni tööst"

"Erinevus on meie tugevus" - lühiülevaade erivajadustest ja sekkumisviisidest.

"Erivajadustega laste professionaalne abistamine" - kuidas luua toimivaid koostöövõrgustikke, jagada vastutust  (kes mida täpselt teeb), rakendada tugisüsteeme ning viia läbi nende toimimise analüüs andmaks lastele võimetekohane haridus.

"Hariduskorralduslikud võimalused erivajadustega lastele" - tutvustatakse hariduskorralduslikke võimalusi erivajadustega laste arendamisel ja õpetamisel.

"Erivajadustega laste õpetamine Viljandi maakonnas" - milliseid arendamise ja õppimisvõimalused on lastele Viljandi maakonnas.

 

Psühholoog Ave Rohtla-Alp

"Tuge vajav laps koolis. Haridusasutuste ja Viljandimaa Rajaleidja keskuse spetsialistide koostöö lapse arengu toetamisel".

"Lapse individuaalsuse märkamine ja toetamine koolieelses lasteasutuses."

"Õpilaste individuaalsuse märkamine ja toetamine I ja II kooliastmes. Individuaalne õppekava."

"Käitumisprobleemidega laps koolitunnis. Õpetaja toimetulek lapse agressiivse käitumisega".

"Kooselu võimalikkusest teismelise lapsega".

 

Logopeed Katrin Inso

"Kooliks ettevalmistamine".

"Laste kõne arendamise võimalused".

"Individuaalse arenduskava koostamine".

"ATH lapse õpetamine ja arendamine koolieelses lasteasutuses“.

"Lapse toetamine koolivalmiduse saavutamisel".

"Miks häälik ei tule kõnesse?". 

"Lugemise eeloskuste kujundamine koolieelses eas".

 

Sotsiaalpedagoog Ave Visor

"Distsipliin või karistus?".

 

Eripedagoog Kaie Tasane

 "I kooliastme õpilase õpioskuste kujundamine lugemisel ja kirjutamisel".

 

Sotsiaalpedagoog Ave Visor ja eripedagoog Kaie Tasane

"Individuaalse õppekava ja käitumise tugikava koostamine ning rakendamine tuge vajavale lapsele".

 

Psühholoog Janika Kersten ja sotsiaalpedagoog Ave Visor

"Oskuste õppe meetodi rakendamine".

 

Eripedagoog Kaie Tasane, sotsiaalpedagoog Ave Visor ja logopeed Katrin Inso

"Individuaalse arengukaardi ja käitumise tugikava koostamine koolieelses lasteasutuses ja koolis".