Viljandimaa Rajaleidja keskus pakub õppenõustamisteenuste loenguid.

Info ja loengute tellimine: Reet Nigol, reet.nigol@rajaleidja.ee, tel 5331 6125.

Loengud on tasuta.

 

        Keskuse juht Reet Nigol

        "Viljandimaa RLK teenuste toimimine: nõustamisprotsessi kirjeldus ja ülevaade nõustamiskomisjoni tööst"

"Erinevus on meie tugevus" - lühiülevaade erivajadustest ja sekkumisviisidest.

"Erivajadustega laste professionaalne abistamine" - kuidas luua toimivaid koostöövõrgustikke, jagada vastutust  (kes mida täpselt teeb), rakendada tugisüsteeme ning viia läbi nende toimimise analüüs andmaks lastele võimetekohane haridus.

"Hariduskorralduslikud võimalused erivajadustega lastele" - tutvustatakse hariduskorralduslikke võimalusi erivajadustega laste arendamisel ja õpetamisel.

"Erivajadustega laste õpetamine Viljandi maakonnas" - milliseid arendamise ja õppimisvõimalused on lastele Viljandi maakonnas.

 

Psühholoog Ave Rohtla-Alp

"HEV laps koolis. Haridusasutuste ja Viljandimaa Rajaleidja keskuse spetsialistide koostöö lapse arengu toetamisel".

 "ATH- tunnustega laps lasteaias".

"Käitumisprobleemidega laps koolitunnis. Õpetaja toimetulek lapse agressiivse käitumisega".

"Koolisisese võrgustiku loomine, HEV ümarlaua tööpõhimõtted ja eesmärgid".

"Kooselu võimalikkusest teismelise lapsega".

"Lapsevanema ABC“.

"Noored ja alkohol“.

 

Logopeed Katrin Inso

"Kooliks ettevalmistamine".

"Laste kõne arendamise võimalused".

"Individuaalse arenduskava koostamine".

"ATH lapse õpetamine ja arendamine koolieelses lasteasutuses“.

"Lapse toetamine koolivalmiduse saavutamisel".

 

Sotsiaalpedagoog Kati Arak ja eripedagoog Kaie Tasane

"Individuaalse õppekava ja käitumise tugikava koostamine ning rakendamine HEV lastele".

 

Sotsiaalpedagoog Kati Arak ja psühholoog Janika Kerstern

"Kuidas taltsutada lohet?“ - piiride seadmine.

"Toimetulek jonniga ja piiride seadmine".

 

Sotsiaalpedagoog Kati Arak, eripedagoog Kaie Tasane ja logopeed Katrin Inso

"Individuaalse arengukaardi ja käitumise tugikava koostamine koolieelses lasteasutuses ja koolis".

 

Eripedagoog Kaie Tasane ja logopeed Katrin Inso

"Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi koostamine".

 

Eripedagoog Kaie Tasane

"I kooliastme õpilase õpioskuste kujundamine lugemisel ja kirjutamisel".