Täiskasvanud õppijale vahendab erinevate programmide kaudu toetusi ja stipendiume  sihtasutus Archimedes.

 NordplusAdult - täiskasvanute õppimisvõimalused Põhjamaade rahvaülikoolides.

Nordplus täiskasvanuhariduse programm võimaldab Eesti vabahariduslikel koolituskeskustel saata oma kooli õppijaid Põhjamaade rahvaülikoolidesse end täiendama. Õpiperiood võib kesta ühest nädalast (k.a. sõidupäevad) kuni ühe aastani. Selle perioodi jooksul saab õppimise eesmärgil külastada vaid üht rahvaülikooli. Initsiatiiv Põhjamaade rahvaülikoolis õppimiseks võib tulla ka täiskasvanud õppijalt, kes parasjagu ei täienda end üheski rahvakoolis. Sellisel juhul peaks pöörduma otse Eesti Vabaharidusliidu poole, kes on selle tegevuse koordinaator Eestis.

Grundtvig - rahvusvahelised õpiringid

Erinevates Euroopa riikides toimuvates õpiringides saavad osaleda inimesed, kes tunnevad huvi mingi kindla teema vastu, milles soovitakse end edasi arendada ja uusi teadmisi või oskusi saada.
Grundtvigi eesmärgid on edendada täiskasvanud õppijate ja täiskasvanute koolitajate koostööd partneritega teistest Euroopa riikidest, laiendada täiskasvanute õppimisvõimalusi ning tõsta täiskasvanuhariduse kvaliteeti ja populaarsust Euroopas.    Programmis Grundtvig võivad osaleda kõik täiskasvanuharidusega seotud asutused ja isikud. Programmi järgi loetakse täiskasvanuks kõiki üle 25-aastaseid isikuid ja kõiki 16-24 aastaseid noori, kes ei õpi enam üldharidus-, kutse- või kõrgkoolis. Grundtvigi programm hõlmab seda osa inimese haridusteest, mis omandatakse pärast põhi-, kesk-, kutse- või kõrghariduse lõpetamist ja see võib olla nii formaalne, mitteformaalne kui informaalne. Siia alla kuuluvad täiskasvanute:

  • tasemekoolitus (hilisem põhi-, kesk-, kutse-, või kõrghariduse omandamine täiskasvanute gümnaasiumides, kõrgkoolide avatud või kaugõppeosakondades jm);
  • tööalane koolitus (tööalaseid teadmisi ja oskusi täiendavad koolituskursused, kuid mitte erialaste kutseoskuste arendamine)
  • vabahariduslik koolitus (isiksuse arengule suunatud mitteformaalne, informaalne ja huviharidus).

Täiskasvanud õppijatele sobivaid võimalusi leidub ka teistes Archimedese programmides (nt Erasmus, Nordplus HE, Õpetajakoolituse programm). 

Samuti on Archimedest võimalik taotleda erinevaid stipendiume õpingute rahastamiseks.

Alternatiivina koolipingis õppimisele saab kogemusi omandada ka praktika käigus (nt Comeniuse õpetajapraktika, Leonardo da Vinci kutsekoolide praktika, täiskasvanukoolitaja praktika).  

Rajaleidja, 2014