SA Innove karjääriteenuste arenduskeskus (KTK) valis ka tänavu programmi „Karjääriteenuste süsteemi arendamine“ raames üle Eesti tegutsevate teavitamis- ja nõustamiskeskuste ehk Rajaleidja keskuste hulgast parima partnerkeskuse.

Parima partnerkeskuse valimisel peeti olulisimaks seda, kui suurele osale piirkonna noortest pakkus keskus karjäärinõustamist ja -infot ning milline oli noorte rahulolu karjäärispetsialistidega. Lisaks teenuste osutamisele võrreldi ka keskuste tegevuskava ja eelarve täitmist, samuti panust karjäärivaldkonna arendustegevustesse.


Heli Hillep

2010. a tulemuste põhjal nimetati parimaks partnerkeskuseks Rajaleidja Võrumaa keskus,
kes on karjääriteenuste pakkujana tulnud edukalt toime kõigi kohustustega. Karjääriteenused on piirkonna noortele kättesaadavad ning noored on rahul karjäärispetsialistide tööga ja pöörduksid hea meelega keskusesse tagasi. Arendustegevustes on Võrumaa keskus aktiivselt ja tulemuslikult osalenud grupinõustamise kavade ja töölehtede väljatöötamises. KTK hindab kõrgelt keskuse töötajate usaldusväärsust, vastutulelikkust ning korrektsust asjaajamises.

Eraldi väärib esiletoomist keskuse karjäärinõustaja Heli Hillepi pikaaegne töö karjääriteenuste valdkonnas – üle 10 aasta tublit tööd noorte ja ka töötute nõustamisel. Selle aja jooksul on ta alati silma paistnud entusiastliku suhtumise ning südamest tuleva huviga karjääriteenuste valdkonna arengu vastu.

Palju õnne Võrumaa keskusele ja jõudu edaspidiseks!