Tehnikaülikoolis töötades olen näinud, et tudengitel tekivad sarnased küsimused ja probleemid enam vähem samal ajal. Nende ennetamiseks pakub TTÜ karjääriteenistus võimalust osaleda karjääriseminarides; teemad kuulutatakse eelnevalt välja ning toimub eelregistreerimine. Seminarides osaledes saavad tudengid võimaluse üksteise kogemusest õppida ja üksteisele toeks olla.


MIRJAM LINDPERE
TTÜ karjääriteenistuse karjäärinõustaja


Olen põhikooli 8. ja 9. klassi ning gümnaasiumi õpilastele korraldanud aktiivõppe meetodil loodud Väärtuste õpituba. Õpitoa abil on hea suunata noori enda huvide ja väärtuste kaudu tulevikust mõtlema. Õpitoas räägitakse väärtuste loomisest formaalse-, informaalse- ja mitteformaalse õppe teel; pööratakse tähelepanu noorte suhtlemisele ja käitumisele kui erinevate tegevuste kaudu toimuvale enesearengule. Noored peavad kujundama oma arvamuse kindlate seisukohtade suhtes, nt kas parimad sõbrad võivad olla erinevate huvidega, kas igaüks on oma õnne sepp jms. Raskeimaks on osutunud oma arvamuse kaitsmine – eriti siis, kui arvamus peaks erinema sõprade omast. Õpituba on hea teha 10–15 õpilasega. Õpitoa kestvus on 1,5 tundi; see aeg sisaldab rääkimist, teiste kuulamist, eneseanalüüsi ja mitmesuguseid tegevusi.


PILLE PABERITS
Valga Maavalitsuse kutse- ja karjäärinõustaja


Gruppideks kellega oleme töötanud, on olnud kooliklassid, (7.-12), laagri- ja malevarühmad.
Mängulisi rühmatöö meetodeid kasutades on võimalik noortes arendada meeskonnatöö oskusi, vastutust ja osalemisjulgust. Rühmatööna saab tegeleda pea kõigi karjääriplaneerimist puudutavate teemadega ning see annab hea aluse individuaalseks lähenemiseks. Grupis erinevaid rolle kandes õpib noor võtma vastutust rühma ühise eesmärgi eest ning samas ära tundma oma tugevamaid ja nõrgemaid külgi. Nõnda on tagasisideski märgata üllatust enese avastamise ning positiivsete omaduste rohkuse üle.


LYDIA KRUUSMANN
MTÜ Koostöökoja karjäärinõustaja


Grupinõustamisi alustan tavaliselt ajurünnakuga selle kohta, mida õpilased tunnilt ootavad. Püüan oma vestlust õpilastega alati ilmestada praktilise tegevusega. Selleks kasutan teemakohaseid töölehti, ülesandeid, paaristööd ja grupitööd – harjutusi, mis haaravad kogu klassi. Sellistel nõustamistel peatun valikuvõimalustel, otsustamisel ja tööturu hetkeolukorral. Üks teema, millest grupiga räägime, on enesetundmine ja sellekohase info leidmine. Infot ametialade kohta püüan anda mängude kaudu. Pean oluliseks noorte infoleidmisoskuse arendamist ja seda, kuidas analüüsida iseennast ja leitud tööturuinfot. Kuna enamasti kohtun grupiga üks kord, siis püüan äratada õpilastes huvi ka individuaalse nõustamise vastu. Kogemus näitab, et mõnda kooli tuleb korduvalt külastada, sest pärast grupinõustamist on huvi individuaalse nõustamise vastu suur.


NELLY RANDVER 
Lääne- Viru rakenduskõrgkooli ja Jõhvi noortekeskuse karjäärinõustaja


Olen koostanud mõeldes just lõpuklasside noortele töövihiku "Karjääriplaneerijale". Grupinõustamisel tutvustan vihikut, läbime olulisima teooriaosa, teeme harjutusi ning arendame vestlusi, suur osa lugemist ning seejuures enda ja oma võimaluste üle mõtlemist jääb noorel iseseisvalt vihiku abil kodus teha. Töövihik jääb noorele ja see võimaldab tal karjääriteemade üle mõelda pikemalt, kui vaid nõustajaga grupinõustamisel kohtudes. Hilisem iseseisev töö on paljudele noortele andnud tõuke ka individuaalnõustamisele tulemiseks. Kindlasti on noorel huvitav oma vihik taasavastada näiteks 5 aasta pärast ning kogeda, mida ta mõtles siis ja kuidas nüüd. Olen töövihiku abil grupinõustamisi läbi viinud 3 aastat ja saanud noortelt head tagasisidet.

MARJU PÕLD
Karjääripõld OÜ karjäärinõustaja


Kohtun tudengigruppidega õppeaasta jooksul pea igal nädalal, et arutleda eneseteadlikkuse ja -arendamise, õppimise ja töö ühitamise ning edasiste karjäärivõimaluste üle, samuti tööotsimisoskuste tõhustamise teemadel. Need teemad on aktuaalsed paljude tudengite seas ja nii kogunebki 1,5-tunnistesse kindla teemaga seminaridesse palju vabatahtlikke huvilisi. Tagasiside põhjal tundub, et need kohtumised on kujunenud innustavaks õpikogemuseks paljudele; kõrgelt hinnatakse oma küsimuste esitamise, arvamuste ja kogemuste jagamise võimalust, sarnasuste ja toetuse kogemist kaaslastelt. Järgmistes seminarides kohtume taas paljude säravate silmapaaridega.


MARE ARU
TÜ karjäärinõustaja