Käesolev aasta on Pärnu õppenõustamiskeskuse (ÕNK) jaoks juubelihõnguline, sest 15. oktoobril täitus asutuse 20. tegevusaasta. Pärnu ÕNK-i ajalugu ulatub 1993. aastasse, mil linnavalitsuse alluvuses alustas tööd Pärnu lasteabikeskus. Aastate jooksu on muutunud asutuse nimi, osaliselt funktsioonid ja koosseis, kuid põhiülesanded on jäänud suuresti samaks.

Elades kaasa alustavatele keskustele, kellel tuleb hakkama saada paljude raskustega, on tark meenutada, et kakskümmend aastat tagasi olime samas seisus, kus enamik keskusi praegu. Kõigi nende aastate jooksul on ÕNK kolinud korduvalt ühest hoonest teise, ka ei saanud me aastaid uhkust tunda nõustamistööks sobivate ruumide üle. Samas annavad teenusele näo ja kvaliteedi eelkõige inimesed, kes seda tööd teevad.

Selja taha jääva 20 aasta jooksul on väikesest logopeediapunktist kasvanud kompleksne tugiteenuste keskus, mis muu hulgas pakub psühholoogilise nõustamise teenust täiskasvanutele ja teraapiavõimalusi, sidudes omal moel ühtseks haridus- ja sotsiaalvaldkonna teenused.

Lõimudes ja koostööd tehes

Henry Ford on öelnud: „Kokku tulemine on algus, koos püsimine areng ja koos töötamine edu.” Valdkond, millega tegeleme, ei saaks areneda isoleeritult. Aasta-aastalt näeme üha enam ressurssi valdkonnasiseses ja valdkondadevahelises koostöös.

Pärnu Õppenõustamiskeskus peab oma tugevuseks nõustamisvaldkondade sidusust ja seeläbi võimalust pakkuda klientidele kompleksset nõustamisteenust. Ühe katuse alla on koondunud esimese tasandi psühholoogiline ja sotsiaalpedagoogiline nõustamine, teise tasandi logopeediline, eripedagoogiline, psühholoogiline ja sotsiaalpedagoogiline nõustamine, karjäärinõustamine, noorte- ja karjääriinfo ning psühholoogiline nõustamine, mida pakuvad psühholoogiateenistuse psühholoogid.

  ÕNK naiskond SEB maratonil Tallinnas

Lõimitud karjääri- ja õppenõustamine loob lisavõimalusi õpilaste toetamiseks ja koolist väljalangemise ennetamiseks. Kuigi õppe- ja karjäärinõustamine on sisu poolest kaks ise valdkonda, on neil rohkesti kokkupuutepunkte. Meie ühine eesmärk on toetada noorte arengut, tagada noorte toimetulek ja konkurentsivõime nii igapäevaelus kui ka tööturul ning toetada valmisolekut elukestvaks õppeks. Karjääriteenistuse spetsialistid teevad tihedat koostööd esmatasandi koolipsühholoogide ja sotsiaalnõustajatega, kellel on ülevaade oma kooli probleemsetest õpilastest. Noored, kellel on õpiraskused, probleemid käitumise või koolist puudumisega, vajavad sageli karjäärinõu. Õpimotivatsiooni kaotanud noor leiab endas uut jõudu, kui anda talle võimalus sundimatus õhkkonnas mõtiskleda tulevikuplaanide üle. Karjäärinõustaja, kes ei ole asjaomase kooli spetsialist, tekitab õppijas usaldusväärsust ning fookus kooliraskustelt viiakse üle õpilase tugevustele ja tulevikuvõimalustele. Harvad ei ole ka juhud, kui karjäärinõustajad saadavad kliendi edasi teise tasandi eripedagoogi ja/või logopeedi vastuvõtule. Eripedagoogi abil leitakse lapsele või noorele sobivad tugiteenused, võimetekohane õppekava, õppevorm ja õpistrateegia. Logopeed annab nõu kõne- ja õigekirjaprobleemide korral.

Aastaid on Pärnu ÕNK-i juures töötanud maakondlik nõustamiskomisjon. Nõustamiskomisjoni töö on olnud õppenõustamiskeskuse orgaaniline osa ning keskuse ja komisjoni töö vahele on raske selgeid piire tõmmata. Pärnumaa kogemus näitab, et nõustamiskomisjoni ja nõustamiskeskuse töö ühendamine toob kasu ja on praktikas senini hästi toiminud. Lapsevanema ja ka õpetaja nõustamine on sageli pikk protsess, milleks tuleb varuda aega, nõustama peaks korduvalt. Nõustamiskomisjoni istungi käigus on seda raske teha. Seega on äärmiselt oluline teise tasandi nõustajate ja nõustamiskomisjoni liikmete koostöö.

2012. aastal liitus meiega psühholoogiateenistus. Tunneme siirast rõõmu võimaluse üle pakkuda oma klientidele süvendatud psühholoogilist abi, loovteraapiaid ja pereteraapiat. Tihti on lapse agressiivsuse või ebaedu taga hoopis tõsisem emotsionaalne probleem, millele ei osata koolikontekstis esmapilgul tähelepanu pöörata. Samuti võivad lapse käitumisprobleemide põhjuseks olla vanematevahelised halvenenud suhted. Kui õppenõustamisteenused loovad võimaluse probleemid välja selgitada, edasisi samme planeerida ning võrgustikku kaasata, siis psühholoogiateenistuse psühholoogid on abiks probleemide lahendamisel.

Koos töötamine loob hea võimaluse keerulisi juhtumeid omavahel arutada ja vajaduse korral kaasata nõustamisse koostööpartnereid väljastpoolt õppenõustamiskeskust. Kohaliku omavalitsuse tasandil on viimaste aastate jooksul hoogustunud koostöö Pärnu linna munitsipaalhuvikoolidega riskilaste kaasamisel huvitegevusse. Hea meel on üha sisukama koostöö üle meditsiini- ja sotsiaalsüsteemi ning õiguskaitseorganitega. Loodame, et Pärnusse loodav vaimse tervise keskus annab sellele hoogu juurde.

Olles teel …

Õppenõustamisprogrammis osalemine on meie keskuse meeskonnale kinnitanud, et oleme olnud õigel kursil. Oleme arenenud maakondlikuks keskuseks ning pakume tasuta teenust nii Pärnu linnas kui ka väiksemates omavalitsustes. Keskuse töö on programmiaastate jooksul muutunud süsteemsemaks, oleme õppinud asju nimetama õigete nimedega. Väga hea on teha tööd, kui saad oma õnnestumisi, kogemusi, ideid ja kahtlusi jagada kolleegidega teistest õppenõustamiskeskustest. Laienenud koostöövõrgustik on andnud meile igapäevatöös tuge.

Lõppemas on järjekordne etapp programmide jadas. Võttes kaasa parima osa oma kogemusepagasist, oleme valmis uuteks väljakutseteks, samas lootes, et seni vallanud ebakindlus, mis puudutab teise tasandi teenuse jätkusuutlikkust, asendub peagi kindlusega teenuse rahastamisel.

  Lea Mardik, Pärnu Õppenõustamiskeskuse juhataja