Küsi oma koolist või uuri kohalikust omavalistusest, milliseid hüvitisi või toetusi sul on võimalik taotleda. Kohalikul omavalitsusel on õigus kehtestada täiendavaid toetusi, mida makstakse lapse toimetuleku tagamise, tervise säilitamise ja taastamise, lapse hariduse ning huvi- ja sporditegevusega seotud kulude osaliseks hüvitamiseks.

Toimetulekutoetus

Kui pere on raskes majanduslikus olukorras, on kohalikust omavalitsusest võimalik taotleda toimetulekutoetust. Seda makstakse riigieelarvelistest vahenditest. Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on üksi elava isiku või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud ning kehtestatud toimetulekupiir.

Koolitoit

Kui valla või linna haldusterritooriumil asuvate koolide statsionaarses õppes põhiharidust omandavate õpilaste koolilõuna kulud on kaetud, võib koolilõuna toetust kasutada üldhariduskoolide teiste õpilaste koolilõuna kulude katmiseks. Küsi oma koolist, kas sul on võimalik taotleda koolitoidu hüvitamise toetust.

Õpilaskodu

Paljud koolid hüvitavad kas täielikult või osaliselt õpilaskodu maksumuse. Uuri koolist või kohalikust omavalitsusest, millised on sinu võimalused hüvitise taotlemiseks.


Koolibuss/Transport kooli
Riigigümnaasiumide täiskoormusega õppivatele õpilastele võimaldatakse soodustusi kommertsliinil juhul kui õpilase alaline elukoht ei ole õppeasutusega samas asulas. Õpilaskodus või üürikorteris elavatele õpilastele kompenseeritakse õppeasutusse ja tagasi alalisse elukohta sõidu kulud (edasi-tagasi sõit kuni neli korda kuus); lisaks riiklikel pühadel. Iga päev õppeasutusse ja tagasi alalisse elukohta sõitvatele õpilastele kompenseeritakse sõidukulud arvestusega üks edasi-tagasi sõit päevas sõidupileti (soovitatavalt perioodipilet) alusel õppeasutuse kaudu või õppeasutuse poolt vedajaga sõlmitava lepingu alusel samas asulas.

Huviringide toetus
Paljud omavalitsused on kehtestanud korra, kuidas ja mil määral hüvitatakse huviringide või spordi maksumus.


Laagri toetus
Osad omavalitsused hüvitavad osaliselt noorte laagris osalemise maksumuse.