Pedagoogilise ettevalmistuse käigus on välja töötatud välismaal viibimise õppe- või personaalplaan, mis kirjeldab ametialaseid, isiklikke, keelelisi ja kultuurilisi õpieesmärke, mida soovitakse saavutada. Kui välismaal on käidud, hinnatakse koostatud õppeplaani ja tehakse kindlaks, kas püstitatud eesmärgid on saavutatud ning kas on toimunud mingeid teisi plaaniväliseid õppeprotsesse – nii positiivseid kui negatiivseid.

Selline hindamine on aluseks, et tunnustada välismaal viibimist ametliku õppeprotsessi osana. Samas on see vajalik ka osalejale endale selguse saamiseks ja toimunu mõistmiseks – milliseid teadmisi ja oskusi ta omandas, milliseid kinnistas jne. Lisaks sellele võib hindamisest kasu olla edasiste välismaale siirdumiste planeerimisel ja elluviimisel. Hindamine võib toimuda nii suuliselt kui kirjalikult, nii üksikult kui grupis.

Igal meetodil on oma tugevad ja nõrgad küljed ning enamikel juhtudel saadakse parim tulemus erinevaid viise ja meetodeid kombineerides.

Oma personaalplaani saab koostada lähtuvalt isiklikest eesmärkidest ja sellest, mida soovitakse välismaal viibimise ajal saavutada.

Kogemuste perspektiivi asetamine

Välismaal viibides on osaleja saanud mitmeid elamusi ja kogenud erisuguseid emotsioone. Kõik osalejad ei ole võimelised neid ise lahti mõtestama nii, et need võiksid muutuda kogemusteks, millest on kasu hilisemas elus. Eri emotsioonid võivad viia ka tõrjumise ja kapseldumiseni. Seepärast tuleks kogu välismaal viibitud periood osalejaga pärast kojupöördumist läbi töötada ja vaadata tema tähelepanekuid ja elamusi (nii positiivsed kui negatiivsed) perspektiivis, et selgitada välja võimalikud vääritimõistmised.

Negatiivsed elamused võivad seejuures olla pigem tingitud kultuurierinevustest ja kommunikatsioonihäiretestkui ebasõbralikkusest või vaenulikkusest. Selles selgusele jõudmine soodustab kultuurierinevuste mõistmist. Kuiasju ei nähta õiges perspektiivis, võivad tekkida eelarvamused.


"Personaalplaani" paneb noor kirja oma reisi eesmärgid ja muud seonduvad mõtted enne välismaale suundumist.

"Reisipäevikusse" paneb noor kirja enda mõtted välismaalt naastes. Eesmärk on analüüsida väliskogemust, selle mõju ning planeerida edasisi samme.