10.-11. mail võõrustas Sloveenia pealinn Ljubljana 122 külalist 24 Euroopa riigist, kes olid saabunud konverentsile The Voice of Users in Guidance.

Leonardo da Vinci Thematic Monitoring Group `i korraldatuna oli see planeeritud kahest üritusest esimene ergutamaks Elukestva Õppe Programmi 2007-2013 uute projektide ja ideede sündi. Osalejate seas olid tunnustatud eksperte, poliitikuid, karjääriteenuste arendajaid ning hulgaliselt praktikuid.

Konverentsi peamiseks eesmärgiks oli erinevate maade nõustamisalaste koostööprojektide tutvustamine praktikutele ning kogemuste vahetamine. Kitsamaks eesmärgiks on asetada teenuse tarbijad kesksesse rolli, muutes sellega traditsioonilist vaatenurka – pakkujalt tarbijale.

Senisest enam tõusis esile vajadus arvestada teenuse pakkumisel nõustatava ootuste ja soovidega, keskenduda teenuste ja kasutatavate meetodite mitmekesistamisele ning sihtrühmade laiendamisele

 

Avapäeva ürituseks oli market place, kus sai tutvuda kokku 24 projektiga, mis olid teostatud erinevate riikide koostöös aastatel 2001-2007. Väljapanekud äratasid elavat huvi ning andsid hea võimaluse osavõtjatevaheliste kontaktide loomiseks.

Meie saime kiiresti jutule sümpaatse norraka Magne Lowe´ga Telemarki Töö- ja Hoolekandeametist. Lisaks ühisele lauluharrastusjutule saime teada, et Telemarki maakonna projekti A Gateway to Guidance idee oli alguse saanud meilegi tuttavatest probleemidest: kesine koostöö haridussüsteemi ja tööturu vahel, tasuta karjäärinõustamisteenuse puudumine töötavatele inimestele ning professionaalsete karjäärinõustajate väljaõpe.

See projekt keskendus töötuse ennetamisele selliste tegevuste kaudu nagu karjäärinõustamine töötavatele inimestele, tööandjatele ning registreerimata töötutele kui potentsiaalsele tööjõule. Igale sihtrühmale töötati välja oma lähenemismeetod ja süsteem. Tähelepanu äratas, et karjäärinõustamist peeti oluliseks ka organisatsiooni sees, toetades niimoodi nii tööandjaid kui olemasolevat personali.

Viimane on ka Eestis väga aktuaalne teema, arvestades tööturu seisu, väljarännet ja nõutavate oskuste muutumise kiirust. Meie küsimusele, kuidas ikkagi jõuda mitteregistreeritud töötuteni, kahjuks me mingit konkreetset salanippi ei saanud. Loodetakse, et projekti tulemusena on karjäärinõustamine Telemarki Karjäärikeskuse kaudu kättesaadav kõigile ja jätkuvalt. Edaspidine plaan on ellu viia analoogne projekt puuetega inimeste ning osaajalise töö otsijate tööjõuturule toomiseks.

Konverentsi lõpus said parimad projektid ka auhinnatud. Eelkirjeldatud töö auhinnalist kohta ei saanud. Esimene auhind läks Ungarisse projekti Developing a model of vocational orientation and vocational guidance considering labour market demands. Selle projekti käigus tehti koostööd Iirimaaga aastatel 2002-2003.

Projekti eesmärgiks oli luua kutsesuunitluse ja karjäärinõustamise süsteem, mis aitaks ühitada kutsevaliku ja tööturu nõuded ning teha inimestel parimaid karjäärivalikuid. Tulemuseks oli kompleksne Interneti-põhine karjäärinõustamismudel, mis töötati välja maakonnatasandil 18 eksperdi koostöös ning millest loodetakse edasi arendada kogu riiki hõlmav süsteem parandamaks tööhõivet ning vähendamaks töötute arvu.

Ljubljana kokkusaamise esimene päev lõppes piduliku ja ülimaitsva neljakäigulise õhtusöögiga, mille sisulise osa täitis oma ettekandega tuntud taanlasest karjäärinõustamisekspert Peter Plant. Pärast kahte sissejuhatavat laulu, mida kogu saal Peter Planti eestvedamisel kaasa laulis, andis ta edasi omapoolse sõnumi: ta väitis, et inimesed saavad parimat kasu, kui neile pakutakse nõustamisteenust vastastikusel arusaamisel selle olemusest ja mitte ainult spetsiaalsetes keskustes ja ametlikult, vaid näiteks ka töökohtadel, ühistel jalutuskäikudel ja nii edasi kuni SMS-teenusteni välja. Ikka kõikjal ja kõigile!

Deirdre Hughes Derby Ülikoolist (Inglismaa) innustas praktikuid mitte unustama, kui oluline töö on inspireerida inimesi arendama oma karjääri ning kutsus üles looma uusi töövõtteid koostöös teiste oma ala asjatundjatega nii kodus kui võõrsil. Parim idee, mille ettekandest noppisime, oli korraliku tagasiside andmebaasi loomine koos rahulolevate klientide lugude avaldamisega avalikus meedias.

Huvi pakkus ka Raimo Vuorineni, rahvusvaheliselt tunnustatud karjäärinõustamise ning elukestva õppe uurija Jyväskylä Ülikoolist (Soome) ettekanne. Koos kolleegide Timo Spangari ja Kai Koivumäkiga uuris ta viimastel aastatel Euroopa Liidu poolt rahastatud karjäärinõustamisprojekte, mille tulemusi ta oma esitluses ka tutvustas. Uuring käsitles erinevaid teemasid – teenuse kasutajate vajadused, nõustamisel kasutatavad meetodid, kliendirahulolu ja enesehindamise süsteem, kasutatavate terminite ühtlustamine, parimate praktikate väljaselgitamine, teenuse tasu. Raimo Vuorineni 2006. aastal kaitstud doktoriväitekiri käsitleb Interneti-põhiseid võimalusi karjäärinõustamise pakkumiseks.

Töötoad, kus esitleti parimaid projekte, toimusid 4 erineva teema kohta – riskilaste, vanemaealiste, puuetega inimeste ning madalate oskustega töötajate ja töötute nõustamine. Meie osalesime neist viimases. Töötubade kokkuvõtetest jäi kõlama uute lähenemisviiside olulisus: mitmekesisemad nõustamiskohad – nõustamine ettevõtetes, tööturu-, haridus- ja koolitusasutustes, vabatahtlik ja erasektori töö ning tegevused lähtuvalt teenuse kasutajatest, samuti karjääriteenuste saajate sihtrühmade laiendamine. Väga oluline on karjääriteenuste pakkujate endi edasiarendamine ja koolitamine. Viimase mõtte heaks realiseerimiseks oleks osalemine antud üritustesarja teisel konverentsil, mis toimub sügisel Reykjavíkis. Loodame südamest, et Eestist oleks osalejaid ning oluliselt rohkem. Kasutegur on suur.

9. mail tähistas Ljubljana Euroopa Liidu päeva. Selle puhul olid linna läbiva Ljubljanica jõe äärde püstitatud väliboksid koos väikese pildinäitusega iga liitu kuuluva riigi kohta. Eesti boksile lähenedes märkasime üllatusega meie stendil presidendi pilti – sellelt vaatas vastu lahke Arnold Rüütli pilk….

Ljubljana õitseb ja õilmitseb, ilm ja inimesed olid soojad.

Muljeid jagasid
Küllike Arend ja Tiiu Allikvee