Programm Euroopa Noored toetab 13-30-aastaste noorte omaalgatust ja rahvusvahelist koostööd. Programm pakub rahvusvahelisi enesetäiendamisvõimalusi ka noorsootöötajatele. Taotlusi võivad esitada kõik mittetulundusühingud, avalik- õiguslikud asutused, kohalikud omavalitsused ja noortegrupid. Järgmine taotlustähtaeg on 1. veebruaril 2011. Projektide tüübid ehk alaprogrammid http://euroopa.noored.ee/voimalused

Koolitustegevuste ja võrgustikuprojektide alaprogrammis soovitakse eelkõige toetada noorsootöötajate ja noortejuhtide tööpraktika, õppevisiidi, ettevalmistava ja analüüsikohtumise ning seminaride läbiviimise taotlusi.

Noorteseminaride alaprogrammis soovitakse rahastada taotlusi, mille abil viiakse järgmisel Euroopa Noortenädalal (15.-21. mai 2011) läbi noortekonsultatsioone Euroopa noortevaldkonna uuendatud koostööraamistiku tegevusvaldkondades.

SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo peab 2011. aastal eriti oluliseks kaasata projektidesse senisest enam põhi- ja kutseharidusega noori tööotsijaid, kutsekoolide õpilasi ja rahvusvähemustesse kuuluvaid noori. Geograafiliselt soovib büroo keskenduda Põlvamaa, Valgamaa, Järvamaa ja Raplamaa maa- ja väikelinnanoortele. Lisaks on büroo Euroopa Komisjoni aastaprioriteetidest lähtuvalt valinud teemaprioriteetideks noorte ettevõtlikkuse arendamise, keskkonnateadlikkuse tõstmise ja maailmahariduse edendamise, koostöö Hiina vähemusse kuuluvate noortega ja sotsiaalne sidususe ehk vähemusgruppide võrdsema kaasamise ühiskonda.
Prioriteetidele vastavust võetakse ühe aspektina arvesse esitatud projektide seast valiku tegemisel.

Selleks, et saada oma projektitaotlusele individuaalset nõustamist, tuleb eeltäidetud taotlusvorm saata elektroonselt hiljemalt 10. jaanuaril vastava alaprogrammi konsultandile http://euroopa.noored.ee/kontakt

Taotlusvormid http://euroopa.noored.ee/taotlusvormid

Lennukaid ideid oodates,
SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo