Programm Euroopa Noored toetab 13-30-aastaste noorte omaalgatust ja rahvusvahelist koostööd. Programm pakub rahvusvahelisi enesetäiendamisvõimalusi ka noorsootöötajatele. Taotlusi võivad esitada kõik mittetulundusühingud, avalik- õiguslikud asutused, kohalikud omavalitsused ja noortegrupid. Järgmine taotlustähtaeg on 1. juunil 2011. Projektide tüübid ehk alaprogrammid http://euroopa.noored.ee/voimalused

SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo peab 2011. aastal eriti oluliseks kaasata projektidesse senisest enam põhi- ja kutseharidusega noori tööotsijaid, kutsekoolide õpilasi ja rahvusvähemustesse kuuluvaid noori. Geograafiliselt soovib büroo keskenduda Põlvamaa, Valgamaa, Järvamaa ja Raplamaa maa- ja väikelinnanoortele. Lisaks on büroo Euroopa Komisjoni aastaprioriteetidest lähtuvalt valinud teemaprioriteetideks noorte ettevõtlikkuse arendamise, keskkonnateadlikkuse tõstmise ja maailmahariduse edendamise, koostöö Hiina vähemusse kuuluvate noortega ja sotsiaalne sidususe ehk vähemusgruppide võrdsema kaasamise ühiskonda.

Koolitustegevuste ja võrgustikuprojektide alaprogrammi ootab büroo eriti ettevalmistavate kohtumiste, projektide kvaliteeti tõstvate koolituste, tööpraktikate ja partnerlusseminaride taotlusi, millega toetatakse tulevikus noortealgatuste ja -vahetuste projektide elluviimist programmi Euroopa Noored raames.

Prioriteetidele vastavust võetakse ühe aspektina arvesse esitatud projektide seast valiku tegemisel.

Taotlusvormid http://euroopa.noored.ee/taotlusvormid