„Psüühilise erivajadusega inimeste ja nende lähedaste sotsiaalse kaasatuse suurendamine tugi- ja eneseabigruppide abil – DUO projekt” [*] teostub koostöös Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühingu ja Tallinna Vaimse Tervise Keskusega.

2009. aasta juunikuus toimus DUO projekti avaseminar. Praeguseks on ettevõtmised hoo sisse saanud ja Eestis ainulaadne projekt tekitab ka laiemat huvi.

Projekt on suunatud psüühilise erivajadusega inimestele (s.t eelkõige psüühikahaigusest tulenev erivajadus, nt skisofreenia, depressioon jm meeleoluhäired) ning nende lähedastele ja pereliikmetele. Projekti eesmärk on inimeste töövõime taastamine ning abistamine töö leidmisel ja hoidmisel; selle saavutamiseks luuakse tugi ja eneseabigrupid. Loodavates tugigruppides ei ole põhirõhk mitte diagnoosil, vaid keskendutakse paranemiseks jõu andmisele. Psüühikahäirest taastumist käsitletakse nagu igast teisest haigusest taastumist ja/või sellega elamist.

Projekti tegevustik (tugigruppide käivitamine ja töös hoidmine) hõlmab kõiki Eesti maakondi; töötatakse eesti ja vene keeles. Tugigrupi moodustab ja seda juhib nö duo – psüühilise erivajadusega isik koos professionaaliga. Professionaalid võivad olla kõik, kes tegelevad oma igapäevatöös psüühilise erivajadusega inimestega (eelkõige sotsiaaltöötajad, meditsiinitöötajad, psühholoogid). Duo teine liige on psüühilise erivajadusega inimene, kes on psüühikahäirest taastumas või taastunud ning on valmis oma kogemust tugigrupis jagama ja teisi toetama. Suurem vastutus duos peaks olema professionaalil.

Kõik tugigruppide juhendajad on kindlustatud projektipoolse koolituse ja töönõustamisega. 2009. aasta sügisest kuni 2010. aasta veebruarini toimuvad Duo projektide koolitused nii Eestis kui Soomes. Koolitusi korraldavad Duo projekti koostööpartnerid – Soome Vaimse Tervise Keskliidu koolitajad, kes on välja töötanud vastava tugigrupiliidri metoodika. Koolitusel saavad väljaõppe 14 inimest ehk 7 duot, kes jätkavad info jagamist maakondades ning hakkavad koolitama tulevasi tugigrupi juhendajaid. Soovitakse leida 75 tugigrupi juhendajat, kes saavad 4-päevase koolituse ning hiljem täiendava tööjuhendamise ja praktilise väljaõppe, viies ellu grupitöö programmi aasta vältel. 2010. aasta jaanuaris–veebruaris toimuvad maakondlikud infopäevad/töötoad, kus saab täpsemat infot tugigrupi juhendajate koolitusega liitumisest.

Lisaks psüühilise erivajadusega inimeste tööpuuduse vähendamisele ja sotsiaalse kaasatuse suurendamisele soovitakse Duo projekti abil tõsta Eesti ühiskonna teadlikkust psüühilise erivajadusega inimestest ning nende võimalustest tööturul, vähendada psüühikahäiret põdevate inimeste sildistamist ja kummutada müüte, mis haigestumisega kaasnevad.

Täpsemat infot projekti kohta on aadressil www.epry.ee > Duo projekt. Projekti meeskonna kontaktid on aadressil www.epry.ee > kontaktidToetavatest teenustest psüühilise ja füüsilise erivajadusega inimestele saab lugeda
Karjääriteenuste arenduskeskuse vastilmunud trükisest „Karjääriinfo erivajadusega noorele”. Trükises antakse ülevaade erivajadusega noore võimalustest Eesti haridussüsteemis ja tööturul, puuetega inimeste organisatsioonide võrgustikust, rehabilitatsioonivõimalustest, jpm. Lisaks persoonilood noorte karjääriteedest.

Head vaimset tervist kõigile!

[*]Euroopa Sotsiaalfondi meetmest 1.3.1 kaasrahastatav projekt nr 1.3.0102.09-0041

 
Maaris Kameneva
Tallinna Vaimse Tervise Keskuse võrgustikutöö spetsialist,
Duo projekti mentor