Vaadates taha ja ette
Raplamaa Noorte Teabekeskus loodi 1999. a. Tegevust alustati Täiskasvanute Gümnaasiumis ja keskus kuulus siis Rapla linna alla. Aastal 2001 anti varad üle Rapla Maavalitusele ja tööle asus FIE. 2006.a sügisel tekkis olukord, kus lahkus nö juriidiline keha ja tekkis vajadus luua asutus, millel oleks püsiv juriidiline staatus, mis vastaks maakonna vajadustele ja täidaks talle pandud eesmärke.

Loodaval asutusel oleks võimalus aktiivselt esitada projekte ning leida võimalusi lisarahastamiseks. Sellest mõttest ajendatuna kasvas välja idee luua Raplamaale suurem ja efektiivsem kutse- ja karjäärinõustamiskeskus. Loodav keskus peaks olema suunatud nii noortele kui ka täiskasvanutele.


Karin Ratas, Rapla Maavalitsus

Tänasel päeval tegelevad Raplamaal nõustamisega järgmised asutused või üksikisikud:
• Raplamaa Noorte Teabekeskus – karjääriinfo ja -nõustamine;
• Rapla noorte nõustamiskeskus – seksuoloogiline ja psühholoogiline abi;
• Rapla maakonna psühholoogiateenistus – psühholoogiline abi, testid, karjäärinõustamine;
• Tööturuameti (TTA) Raplamaa osakond – karjäärinõustamine;
• Koolide psühholoogid, sotsiaalpedagoogid, karjäärikoordinaatorid.

Karjääriümarlaua tegevus
11.detsembril 2007.a kogunes Rapla Maavalitsuses karjääriümarlaud, arutamaks tänaseid kitsaskohti ja edasise tegutsemise plaane. Ümarlaual osalesid karjäärikoordinaatorid, omavalitsuste haridusnõunikud, Raplamaa Omavalitsuste Liit, Raplamaa Arendus- ja ettevõtluskeskus, TTA Raplamaa esindaja, Raplamaa Noorte Teabekeskus ja Maavalitsuse esindajad.

Kõige olulisemad olid kaks probleemi, millele püüti leida vastuseid.
• Kas moodustada maakonna kutse- ja karjäärinõustamiskeskus ning esitada projekt Euroopa Liidu struktuurfondidele?
• Tänase teenuse kvaliteet ja selle parandamine.

Arutati loodava keskuse võimalike teenuste üle ja koostöö üle teiste teenusepakkujate vahel. Samuti mõeldi võimalike konkreetsete tegevuste peale: Millised on lisaressursside leidmise võimalused? Karjäärkoordinaatori roll koolis: Kes see inimene peaks olema? Kas teda on üldse vaja? Kas klassijuhataja saaks selle rolliga hakkama?

Pika arutelu ja vaidluste tulemusena on jõutud niikaugele, et koostöös TTA Raplamaa osakonnaga asutakse arendama suuremat keskust. Kuna Raplamaa Noorte Teabekeskus ja TTA Raplamaa osakond asuvad kõrvuti ruumides, siis on see ka igati loogiline. Lehe ilmumise ajaks on toimunud kokkusaamine TTA peadirektoriga, et arutada edasisi plaane.

Eelmisest Karjäärituulest (Nr 4(15)/2007) saab lugeda Viljandimaa Karjääri Löögigrupist, kes edendab karjääriplaneerimise alast tegevust oma maakonna piires.