Juba kolmandat aastat andis SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskus üle tunnustusauhinnad 2011. a tublimatele karjäärispetsialistidele.

Tunnustame karjäärispetsialiste, kes on valdkonnas aasta jooksul silmapaistvalt tegutsenud ning nende töö on olnud märkimisväärne ja oluline karjääriteenuste arendamisel. Tunnustusauhind jagatakse välja kolmes kategoorias: aasta karjäärikoordinaator; aasta karjääriinfo spetsialist; aasta karjäärinõustaja. Tunnustamiseks võivad kandidaate esitada kõik üksikisikud ja organisatsioonid; soovitaja olemasolul saab karjäärspetsialist ka ise oma kandidatuuri esitada.

Seekordsele konkursile esitati kümme karjäärispetsialisti: Galina Jarotskaja (Tallinna ja Harjumaa noorte teabe- ja nõustamiskeskus); Irina Krot (Narva Kesklinna Gümnaasium); Kadri Jurs (Lähte Ühisgümnaasium); Marju Põld (Karjääripõld OÜ Saaremaa keskus); Mikk Kasesalk (Tallinna Ülikool); Sirli Kriisa (Kesk-Eesti Noorsootöö Keskus); Stella Müsler (Toila Gümnaasium); Terje Jürivete (Eesti Töötukassa Pärnumaa osakond); Tiina Saar (Aaretesaar.ee); Ülle Haavasaar (Jõõpre Põhikool).

Valituks osutusid

·         Ülle Haavasaar Jõõpre Põhikooli karjäärikoordinaator

·         Terje Jürivete – Eesti Töötukassa Pärnumaa osakonna karjääriinfo spetsialist

·         Sirli Kriisa – Kesk-Eesti Noorsootöö Keskuse karjäärinõustaja

Parimad karjäärispetsialistid 2011 (vasakult): Terje Jürivete, Sirli Kriisa, Ülle Haavasaar

Foto: Katrin Elias

***

Palusime aasta karjäärispetsialistidel kirjeldada, mida nad peavad oma töös kõige rahuldust pakkuvamaks ning kuidas nad jõudsid oma karjääriteel praeguse ametini. Lisaks andsime sõna tunnustuskomisjoni liikmele Reet Jakobsonile, kes jagab muljeid selleaastase konkursi kulgemisest ning Eve Siilakule, kes räägib, miks ta otsustas esitada konkursile kandidaadi. Intervjueeris Ande Etti.

    

Pilte karjäärispetsialistide tunnustusüritusest

Fotod: Katrin Elias

***

Aasta karjäärinõustaja – Sirli Kriisa

Oma töös peab aasta karjäärinõustaja Sirli Kriisa kõige meeldivamaks noorte individuaalnõustamist. Sirli ütleb, et ta saab kõige rohkem jõudu ja rõõmu sellest, kui ta näeb noore inimese silmadest, et temaga vestlemine on andnud noorele teeotsa, kust edasi minna.

Sirli tee nõustajaks kulges läbi 30-aastase karjääri vene keele õpetajana. Viimase kümne koolis töötatud aasta jooksul andis Sirli karjääriõpetuse tunde ning tegutses karjäärikoordinaatorina. Just siis, kui Sirli tundis, et karjäärinõustamine on teema, millesse võiks rohkem süveneda, kutsus Kesk-Eesti Noorsootöö Keskus teda oma meeskonda.

Eelmisel aastal leidis Sirli end varasemast rohkem töörühmades osalemas ning metoodilist arendustööd tegemas. Näiteks osales ta nii põhikooli kui ka gümnaasiumi karjääriõpetuse ainekava arendamisel.

Heameelt tunneb Sirli selle üle, et nende keskus on arendanud koostööd õpetajatega, kes oskavad nüüd varasemast rohkem suunata noori karjääriteenuste juurde ning karjäärinõu ainetundidesse põimida.

Aasta karjäärikoordinaator – Ülle Haavasaar

Aasta parim karjäärikoordinaator Ülle Haavasaar tunneb kõige rohkem rõõmu vahetust kontaktist noortega: „Rõõmustan siis, kui ma näen, et laps tuleb minu juurde oma sooviga; kui me oleme koos püüdnud lahendusi leida, lahkub ta sära silmis ja valmis mõtetega“.

Üllel on selja taga 32 aastat koolis töötamist ning lausa viis eriala, millel ette näidata diplom. Ülles on niisiis koos algklasside, inglise keele ja usundiõpetuse õpetaja, karjäärispetsialist ning sellest aastast tervisejuht. Tänusõnad selle eest, et ta karjääritöö juurde jõudis, saadab Ülle Terje Jürivetele.

Põhjus, miks Ülle tervisejuhtimist õppima asus, on tema sõnul selles, et noored ei ole teadlikud sellest, kui seotud on omavahel karjäärivalik ja tervis. Tema tahaks noorte tähelepanu juhtida rohkem sellele, kuidas üks või teine ametivalik tervisest sõltub või omakorda tervist mõjutab. „Kas ma talun pinget või ei, kas mul on kroonilised haigused, mis ei sobi erialaga,“ loetleb Ülle kiiresti mõned teemad, millele eriala valides tingimata mõelda tuleks.

Aasta karjääriinfo spetsialist – Terje Jürivete

Aasta karjääriinfo spetsialist Terje Jürivete leiab, et see töö on justkui maailma parandamine ning ta teeb seda lootuses, et keegi sellest kasu saab. „Minu töös on kliendid need, kes on hetkel tööta,“ ütleb Terje ning selgitab, et tema eesmärk on, et inimene leiaks enda jaoks töötamiseks parema variandi, kui tal hetkel on.

Enda kujunemist karjääriinfo spetsialistiks peab Terje üsna loomulikuks, kuna tema jaoks on kõige õigem inimestega töötamine. Olles õpetaja, andis ta edasi teadmisi inimese- ja perekonnaõpetusest ning psühholoogiast. Pärast esimest karjääriõppe teemalist koolitust muutis Terje oma perekonnaõpetuse tunde nii, et 35-st ette nähtud tunnist pühendas ta 10 karjääriteemadele.

Mõne aja pärast asus Terje tööle nõustamiskeskusesse karjäärinõustaja ametikohale. Siis ta veel ei aimanud, et see toob kaasa ülesande arendada teenust terves maakonnas. Kui töötukassa osakondade juurde hakati looma karjääriinfo tubasid, haaras Terje huvitavast võimalusest kinni. Selleks ajaks oli ta karjäärinõustajana töötanud ligi 9 aastat.

Alustavale karjääriinfo spetsialistile ütleb Terje märksõnaks „kannatlikkus“ – seda nii seoses inimeste kui süsteemiga.

Tunnustuskomisjoni liige – Reet Jakobson

Reet Jakobson, kes oli sel aastal esimest korda tunnustuskomisjoni liige, tõdes, et kõik kümme inimest, kes olid konkursile esitatud, olid väga tugevad kandidaadid ning seetõttu oli üsna keeruline valikut teha.

Lõpuks sai tema sõnul määravaks pigem see, kui selgelt olid kandideerimisdokumentides esile toodud kandidaadi 2011. a silmapaistvad tegevused ning kui konkreetselt põhjendati kandidaadi esitamise ajendeid.

Selleaastased kandidaadid paistsid silma selle poolest, et on oma valdkonnas kaua tegutsenud ning ei piirdu ainult oma kooli või keskuse heaks töötamisega. Näiteks märkis ta, et suur osa kandidaate juhendab ka algajaid karjäärispetsialiste.

Enda jaoks sai Reet komisjonis osaledes parema ettekujutuse sellest, mida tehakse Eestimaa eri paigus karjääriteenuste valdkonnas. Lisaks mainis ta, et kogemus andis talle teadmise, kuidas vormistada silmapaistvat ning mõjusat kandideerimistaotlust.

Kandidaadi esitaja – Eve Siilak

Kesk-Eesti Noorsootöö Keskuse juhataja Eve Siilak esitas konkursile oma keskuse karjäärinõustaja Sirli Kriisa. Otsus selleks tuli Eve sõnul kergelt, sest talle tundus, et just 2011. a oli Sirlile väga tegus. „Eelmisel aastal lõi ta väga palju kaasa üleriigilistes töögruppides ning panustas metoodiliste materjalide koostamisse. See oli Sirli aasta!“.

Samuti jäi Evele silma, et Sirlist on saanud meedia jaoks usaldusväärne infoallikas. Eve märkis, et maakondlik meedia palub sageli Sirli kommentaare, Sirli on käinud valdkonda tutvustamas ka ETVs ning ta osaleb alati Karjäärikohviku üritustel.

Evel on hea meel, et on olemas võimalus tunnustada inimesi, kes teevad oma tööd motiveeritult ja südamega. „Igaühele kulub ära väline tunnustus,“ leiab ta. „Meie töötaja esiletoomine annab palju ka Kesk-Eesti Noorsootöö Keskusele ja tervele maakonnale.“

Kristi Koort, SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskuse teavitusspetsialist