Sotsiaalkaitse, sotsiaalne kaitse on ühiskonna tegevus oma liikmete heaolu tagamiseks sotsiaalsete riskide ja probleemide korral.

Sotsiaalne risk on elukvaliteedi halvenemise oht.
 
Sotsiaalne probleem ~ sotsiaalprobleem on elukvaliteedi halvenemisest tekkiv toimetulematus või võõrdumus, mis haarab suure osa ühiskonnast või kogu ühiskonna.
 
Sotsiaalpoliitika on avaliku võimu prioriteedid ja sihipärane tegevus sotsiaalsete probleemide lahendamiseks, inimarengu edendamiseks ning ühiskonnaliikmete heaolu tagamiseks.
 
Sotsiaaltagatis ~ sotsiaalne tagatis on pension, toetus või muu abi, mis võimaldab ühiskonna liikmele toimetuleku riigi määratud tasemel.
 
Sotsiaalne õigus on inimese õigus saada oma põhivajaduste rahuldamiseks ühiskonnalt abi.
 
Toimetulek on füüsiline, psüühiline ja sotsiaalne suutlikkus igapäevaeluga toime tulla.
 
Elatusmiinimum on elatusvahendite väikseim kogus, mis võimaldab inimesel tööjõudu säilitada või taastada.
 
Toimetulekupiir on vähimast tarbimiskulust lähtuv Vabariigi Valitsuse kehtestatud suurus, mis on toimetulekutoetuse määramise alus.
 
Sotsiaalkindlustus on ainelise toimetuleku tagamine inimestele, kelle sissetulek on vähenenud töötuks jäämise, töövõimetuse, haiguse, vanaduse, pere ülalpidaja surma tõttu vms põhjusel.
 
Sotsiaalhoolekanne = hoolekanne (soovitatav) – toimetulekuraskustes ühiskonnaliikmetele osutatavad teenused ja majanduslik abi.
 
Sotsiaalteenus on isiku või perekonna toimetulekut soodustav tegevus või toiming.
 
Töötu sotsiaalne kaitse on ühiskonna meetmed töötu toimetuleku tagamiseks.
 
Sotsiaaltöö on sotsiaalprobleemide ennetamiseks, vähendamiseks või kaotamiseks tehtav kutsetöö; kitsamas tähenduses töö, mida teeb sotsiaaltöötaja kliendi toimetuleku tagamiseks ja seeläbi tema elukvaliteedi parandamiseks.
 
Klienditöö on kliendi toimetuleku toetamiseks temaga vahetult suheldes tehtav sotsiaaltöö.
 
Preventiivne sotsiaaltöö on sotsiaaltöö, millega püütakse ennetada sotsiaalseid probleeme ja edendada ühiskonna heaolu.
 
Diakooniatöö on kogudus(e)hoolekanne.
 
Hooldus onabivajaja toimetuleku toetamine teenuste kaudu.

Vältimatu sotsiaalabi on ekstreemsesse olukorda sattunud isikule hädavajalike hoolekandeteenuste osutamine (vähemalt toit, riietus, ajutine peavari). Ekstreemse olukorra asemel võib öelda ka äärmuslik olukord.